Telefon:     690 936 501 (dr inż. Bogusław Madej)
Email:         bmadej@atut-bm.pl ; biuro@atut-bm.pl

OPINIE KLIENTÓW O NASZYCH SZKOLENIACH

certyfikat_biznesu

Przewozy artykułów żywnościowych (ST) - książka papierowa

Nasze podręczniki specjalistyczne

PRZEWOZY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH (książka papierowa)

S P I S   T R E Ś C I   (stron - 165):

INFORMACJE WSTĘPNE
     Co to jest żywność?
     Znaczenie żywności
     Podstawa prawna
          Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
          Rozporządzenie (WE) nr 852/2004
          Rozporządzenie (WE) nr 853/2004
          Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
          Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego
          Kodeks żywnościowy (Codex Alimentarius)
     Definicje
ZAGROŻENIA DLA ŻYWNOŚCI
     Zagrożenia fizyczne
     Zagrożenia chemiczne
     Zagrożenia biologiczne
     Zagrożenia genetyczne

TECHNOLOGIE PRODUKCJI ŻYWNOŚCI
     Żywność konwencjonalna
     Regionalna żywność tradycyjna
     Żywność ekologiczna
     Nowa żywność
          Żywność z krajów pozaunijnych (z krajów trzecich)
          Żywność modyfikowana genetycznie (transgeniczna)
          Żywność z klonowania zwierząt
          Substytuty mięsa
          Żywność z komórek lub hodowli tkanek zwierząt, roślin, mikroorganizmów, alg i grzybów (żywność in vitro)
               Mięso in vitro
               Rośliny in vitro
               Białka z pojedynczych komórek
          Hydroponiczna uprawa roślin
     Żywność dedykowana
          Żywność funkcjonalna
          Żywność wygodna
          Dietetyczne środki spożywcze
TECHNOLOGIE UTRWALANIA ŻYWNOŚCI
     Fizyczne metody utrwalania żywności
          Utrwalanie żywności za pomocą niskich temperatur
          Utrwalanie żywności za pomocą wysokich temperatur
          Utrwalanie żywności za pomocą jej odwodnienia
     Osmo aktywne metody utrwalania żywności
     Chemiczne metody utrwalania żywności
     Biologiczne metody utrwalania żywności
     Niekonwencjonalne metody utrwalania żywności
     Mieszane metody utrwalania żywności
     Homogenizacja żywności
SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
     Nadzór wewnętrzny nad bezpieczeństwem żywności
          System GAP (Dobra Praktyka Rolnicza)
          System GHP (Dobra praktyka higieniczna)
          System GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna)
          System HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli)
Nadzór zewnętrzny nad produkcją żywności
          Audyty zewnętrzne
          Kontrole państwowe
SYSTEMY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI
          Bezpieczeństwo a systemy jakości żywności
               System QACP (System Punktów Kontrolnych Zagwarantowania Jakości)
               System jakości ISO 9000 - 9004
               System TQM (Kompleksowe Zarządzanie Jakością)
          Chronione systemy jakości
               Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP)
               Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG)
               Gwarantowana Tradycyjna Specjalność
          Polskie systemy jakości
          Kontrola jakości
               Audyty zewnętrzne
               Kontrole państwowe
TRANSPORT ŻYWNOŚCI SZYBKO PSUJĄCEJ SIĘ
     Podstawa prawna
     Konwencja ATP
     Przewozy żywności w kontrolowanej temperaturze
     Wymagania dotyczące pojazdów
          Rodzaje pojazdów do przewozu żywności
          Urządzenia zapewniające wymaganą temperaturę w pojazdach
          Kontrole okresowe pojazdów
     Obowiązki przewoźnika
     Obowiązki kierowcy
     Organizacja transportu żywności
          Przygotowanie pojazdu
          Opakowania transportowe żywności
          Załadunek żywności
          Przewóz żywności
          Rozładunek pojazdu i zakończenie zadania przewozowego
          Podsumowanie obowiązków kierowcy i przewoźnika w przewozie
          Dezynfekcja pojazdu
          Kontrole stosowania zasad bezpieczeństwa żywnościowego
ZASADY PRZEWOZU WYBRANYCH RODZAJÓW ŻYWNOŚCI
      Przewozy w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych
      Przewozy luzem żywności sypkiej i suchej
      Przewozy pieczywa
      Przewozy mleka i produktów mlecznych
      Przewozy mięsa surowego
      Przewozy wyrobów garmażeryjnych
      Przewóz koncentratów spożywczych
      Przewozy napojów
      Przewozy ryb
      Przewozy jaj
      Przewozy owoców i warzyw
PRAWIDŁOWY ZAŁADUNEK ŻYWNOŚCI W TRANSPORCIE
      Rozmieszczanie i mocowanie ładunków stałych w pojeździe
           Odpowiedzialność uczestników przewozu za załadunek pojazdu
           Ograniczenia w ładowaniu pojazdów
           Środek ciężkości ładunku i plan ładowania
           Sposoby mocowania ładunków
      Zasady bezpiecznego transportu ładunków płynnych cysternami
      Zasady bezpiecznego transportu ładunków wiszących
DOKUMENTACJA PRZEWOZOWA
BIBLIOGRAFIA

Dbamy o to, aby nasze podręczniki były zawsze aktualne.