Telefon:     690 936 501 (dr inż. Bogusław Madej)
Email:         bmadej@atut-bm.pl ; biuro@atut-bm.pl

OPINIE KLIENTÓW O NASZYCH SZKOLENIACH

certyfikat_biznesu

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego (ST)

Nasze podręczniki specjalistyczne

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

 

S P I S   T R E Ś C I   (stron - 507; rocznik 2023; wydanie VIII):

PRAWO CYWILNE

1.  Definicja umowy

2.  Sposoby zawierania umów

3.  Formy zawierania umów

4.  Prawny podział umów

5.  Rzeczowy podział umów

     ♦  Umowy o przeniesienie praw

     ♦  Umowy o korzystanie z cudzych praw

     ♦  Umowy o usługi ogólne

     ♦  Umowy transportowe

     ♦  Inne umowy

6.  Przedawnienia

7.  Pełnomocnictwa do zarządzenia firmą

8.  Podsumowanie rozdziału

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI I PRAWO HANDLOWE

1.  Działalność gospodarcza

2.  Podejmowanie działalności gospodarczej

3.  Formy prowadzenia działalności gospodarczej

     ♦  Firmy prawa cywilnego

        •  Jednoosobowa działalność gospodarcza

        •  Spółka cywilna

     ♦  Spółki prawa handlowego

        •  Osobowe spółki prawa handlowego

            -  Spółka jawna

            -  Spółka partnerska

            -  Spółka komandytowa

            -  Spółka komandytowo-akcyjna

         •  Kapitałowe spółki prawa handlowego

            -  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

            -  Spółka akcyjna

            -  Prosta spółka akcyjna

          •  Przekształcenie, łączenie i podział spółek

            -  Przekształcenie spółek

            -  Łączenie spółek

            -  Podział spółek

     ♦  Spółdzielnie

     ♦  Firmy i osoby zagraniczne

     ♦  Struktura firm w Polsce

4.  Poziomy zarządzania przedsiębiorstwami

5.  Upadłość przedsiębiorstwa

5.  Podsumowanie rozdziału

PAKIET MOBILNOŚCI

PRAWO SOCJALNE

1.  Wybrane zagadnienie z prawa pracy

     ♦  Cel przepisów i definicje

     ♦  Podstawowe zasady prawa pracy

     ♦  Stosunek pracy i umowa o pracę

        •  Zawarcie umowy o pracę

        •  Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę

     ♦  Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona

     ♦  Inne świadczenia i odprawy związane z pracą

     ♦  Układ zbiorowy pracy i regulamin wynagradzania

     ♦  Obowiązki pracodawcy

     ♦  Obowiązki pracownika

     ♦  Prawa pracownika

     ♦  Regulamin pracy

     ♦  Odpowiedzialność porządkowa pracowników

     ♦  Odpowiedzialność materialna pracowników

        •  Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy

        •  Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

     ♦  Czas pracy pracowników

        •  Nominalny czas pracy

        •  Praca pracowników w godzinach nadliczbowych

        •  Praca pracowników w porze nocnej

        •  Praca pracowników w niedziele i święta

        •  Podróże służbowe

     ♦  Urlopy pracownicze

        •  Urlopy wypoczynkowe

        •  Urlopy bezpłatne

     ♦  Ochrona pracy kobiet

     ♦  Zatrudnienie młodocianych

     ♦  Rozpatrywanie sporów pracowniczych i przedawnienie roszczeń

     ♦  Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

     ♦  Podsumowanie rozdziału

2.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

     ♦  Podstawowe obowiązki pracodawcy

     ♦  Prawa i obowiązki pracownika

     ♦  Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia

     ♦  Profilaktyczna ochrona zdrowia

     ♦  Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

     ♦  Szkolenia

     ♦  Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

     ♦  Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

     ♦  Nadzór nad warunkami pracy

     ♦  Podsumowanie rozdziału

3.  Czas pracy kierowców

     ♦  Definicja czasu pracy
     ♦  Systemy czasu pracy

     ♦  Unijne normy czasu pracy kierowców

         •  Normy czasu prowadzenia pojazdu i przerw w prowadzeniu

             -  Normy nieprzerwanego czasu prowadzenia pojazdu

             -  Normy dziennego czasu prowadzenia pojazdu

             -  Normy tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu

             -  Normy dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu

         •  Normy czasu odpoczynku kierowcy

             -  Normy dziennego odpoczynku kierowcy

             -  Norma dziennego odpoczynku załogi dwuosobowej

             -  Norma dziennego odpoczynku na promie lub platformie pociągu

             -  Normy tygodniowego odpoczynku kierowcy

             -  Normy tygodniowego odpoczynku kierowcy w okazjonalnych przewozach osób

     ♦  Odstępstwa od przestrzegania przepisów rozporządzenie (WE) nr 561/2006

     ♦  Krajowe normy czasu prowadzenia pojazdu, przerw w prowadzeniu i odpoczynków kierowców
         wykonujących regularne przewozy osób na trasach do 50 km

     ♦  Przerwy socjalne w pracy kierowców

     ♦  Nocna praca kierowców

     ♦  Praca kierowców w godzinach nadliczbowych

     ♦  Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy

     ♦  Podsumowanie rozdziału

4.  Tachografy

     ♦  Tachografy analogowe

     ♦  Tachografy cyfrowe

        •  Opis i eksploatacja tachografów cyfrowych I generacji

        •  Tachografy cyfrowe inteligentne II generacji  

     ♦  Kontrola tachografów i czasu pracy kierowcy

     ♦  Eksploatacja tachografów – obowiązki pracodawcy

     ♦  Eksploatacja tachografów – obowiązki kierowcy

     ♦  Podsumowanie rozdziału

5.  Organizacje społeczne i zawodowe

     ♦  Związki zawodowe

     ♦  Krajowe organizacje zawodowe

        •  Krajowe organizacje zawodowe przewozu osób

        •  Krajowe organizacje zawodowe przewozów rzeczy

     ♦  Międzynarodowe organizacje zawodowe

PODATKI I OPŁATY

     ♦  Pojęcie podatku

     ♦  Podatki związane z majątkiem trwałym

     ♦  Podatki związane z eksploatacją pojazdów

     ♦  Podatki związane z działalnością gospodarczą

     ♦  Podsumowanie rozdziału

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

     ♦  Organizacja i zarządzanie

         •  Pojęcie i cel organizacji

         •  Otoczenie organizacji

         •  Struktura organizacyjna

         •  Zarządzanie firmą

             -  Rola zarządzania

             -  Rodzaje zarządzania

             -  Rola menedżera w zarządzaniu

             -  Rola zasobów w zarządzaniu

             -  Współczesne metody zarządzania

         •  Planowanie w firmie

             -  Pojęcia planowania i planu

             -  Metody planowania

             -  Budżet i budżetowanie

         •  Marketing w firmie

         •  Nowoczesne techniki elektroniczne w zarządzaniu

             -  Co to jest EDI?

             -  Techniki elektroniczne

                →  Systemy komputerowe

                →  Sieci komputerowe

                →  Usługi telekomunikacyjne

         •  Podsumowanie rozdziału

     ♦  Prawo finansowe

         •  System ewidencji gospodarczej

             -  Ewidencja operatywna

             -  Rachunkowość

                →  Księgowość

                →  Koszty w przedsiębiorstwie

                →  Kalkulacja

                      ◊  Analizy ex post

                      ◊  Analizy ex ante

                →  Sprawozdawczość finansowa

                →  Analiza finansowa przedsiębiorstwa

                →  Amortyzacja

                →  Odpowiedzialność w zakresie rachunkowości

             -  Statystyka

             -  Podsumowanie rozdziału

         •  Bieżące finansowanie przedsiębiorstw

             -  Banki i rozliczenia bankowe

                →  Banki i ich rodzaje

                →  Kryteria wyboru banku

             -  Finansowe rozliczenia bankowe

                →  Rozliczenia gotówkowe

                →  Rozliczenia bezgotówkowe

                →  Usługi depozytowe

                →  Poręczenia

             -  Podsumowanie rozdziału

         •  Kredyty bankowe i ich zabezpieczanie

             -  Pojęcie kredytu i ich rodzaje

             -  Zabezpieczenie kredytów

             -  Podsumowanie rozdziału

         •  Inwestycje i ich finansowanie

             -  Pojęcie inwestycji

             -  Źródła finansowania inwestycji

             -  Ocena opłacalności inwestycji

             -  Podsumowanie rozdziału

     ♦  Ubezpieczenia w transporcie drogowym

         •  Ubezpieczenia społeczne

             -  Ubezpieczenia pracownicze

                →  Ubezpieczenia emerytalne

                →  Ubezpieczenia rentowe

                →  Ubezpieczenia chorobowe

                →  Ubezpieczenia wypadkowe

             -  Ubezpieczenia zdrowotne

         •  Ubezpieczenia działalności gospodarczej

             -  Ubezpieczenia osobowe

             -  Ubezpieczenia majątkowe

                →  Ubezpieczenie mienia

                →  Ubezpieczenia OC

         •  Ubezpieczenia komunikacyjne

             -  Ubezpieczenie OC

             -  Ubezpieczenie „Zielona karta”

             -  Ubezpieczenie AC

             -  Ubezpieczenie NNW

             -  Ubezpieczenie Car Assistance

         •  Podsumowanie rozdziału

WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO

1.  Warunki wspólne wykonywania krajowego transportu drogowego osób i rzeczy

     ♦  Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika

         •  Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

             -  Dobra reputacja

             -  Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

             -  Zabezpieczenie finansowe

             -  Kierowcy o wymaganych kwalifikacjach

             -  Pojazdy

             -  Osoba zarządzająca transportem

             -  Siedziba

             -  Baza eksploatacyjna

         •  Jak uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

         •  Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia

     ♦  Licencja wspólnotowa

2. Dodatkowe warunki wykonywania transportu drogowego osób

     ♦  Warunki wykonywania publicznego transportu zbiorowego

         •  Warunki wykonywania transportu zbiorowego mającego charakter
użyteczności publicznej

         •  Warunki wykonywania transportu zbiorowego niemającego charakter
użyteczności publicznej

             -  Krajowe przewozy regularne niemające charakteru użyteczności publicznej

             -  Międzynarodowe przewozy regularne niemające charakteru użyteczności publicznej 

         •  Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego

     ♦  Warunki wykonywania niepublicznego transportu zbiorowego

         •  Warunki wykonywania przewozów regularnych specjalnych

         •  Warunki wykonywania wahadłowych i okazjonalnych przewozów osób

         •  Licencje na wykonywania przewozów osób małymi pojazdami

     ♦  Pośrednictwo przy przewozie osób

     ♦  Przewozy osób na potrzeby własne

     ♦  Przewozy kabotażowe osób

     ♦  Wykonywanie przewozów osób wg prawa przewozowego

         •  Umowa przewozu osób

         •  Umowa przewozu bagażu

         •  Prawa pasażerów

         •  Honorowanie ulg obywateli

         •  Rozkłady jazdy w publicznej komunikacji autobusowej

3. Dodatkowe warunki wykonywania transportu drogowego rzeczy

     ♦  Licencje w transporcie rzeczy małymi pojazdami

     ♦  Dodatkowe zezwolenia w transporcie rzeczy

         •  Zezwolenia w krajowych specjalizowanych przewozach rzeczy

         •  Zezwolenia zagraniczne w międzynarodowych przewozach

     ♦  Wykonywanie przewozów rzeczy wg Konwencji CMR

         •  Umowa przewozu rzeczy

         •  Reklamacje, roszczenia i ich przedawnienie

     ♦  Pośrednictwo w przewozie rzeczy

     ♦  Przewozy rzeczy na potrzeby własne

     ♦  Przewozy kabotażowe – warunki wykonywania

         •  Przewozy kabotażowe na obszarze Unii Europejskiej

         •  Przewozy kabotażowe poza obszarem Unii Europejskiej

4. Delegowanie kierowców

    ♦   Praktyka dotycząca delegowania kierowców

    ♦   Nowe zasady delegowania kierowców

    ♦   Zasady wyliczania wynagrodzenia delegowanego kierowcy

5  Zasady korzystania z zezwoleń, licencji i zaświadczeń

     ♦  Nowe wypisy z zezwoleń, licencji i zaświadczeń

     ♦  Zawieszanie zezwoleń i licencji

     ♦  Przenoszenie uprawnień do zezwoleń i licencji

     ♦  Cofanie zezwoleń i licencji

     ♦  Wygasanie zezwoleń i licencji

6.  Opłaty administracyjne w transporcie drogowym

7.  Fakturowanie usług przewozowych

8.  Spedycja

9.  Logistyka

10.  Podsumowanie rozdziału

11.  Umowy międzynarodowe w transporcie

     ♦  Prawo Unii Europejskiej

     ♦  Umowy bilateralne

     ♦  Konwencje międzynarodowe

         •  Konwencje międzynarodowe dla przewozów osób i rzeczy

             -  Porozumienie EKMT

             -  Konwencje regulujące przepisy ruchu drogowego

             -  Konwencje socjalne w transporcie

             -  Konwencja celna CPD

         •  Konwencje międzynarodowe w przewozach osób

         •  Konwencje międzynarodowe w przewozach rzeczy

             -  Konwencja CMR

             -  Reguły INCOTERMS

             -  Konwencja ATP

             -  Umowa Europejska ADR

             -  Konwencja Bazylejska

             -  Konwencja o bezpiecznych kontenerach

         •  Konwencje celne

             -  Wspólna Procedura Tranzytowa

             -  Konwencja TIR

             -  Konwencja ATA

             -  Konwencja CPD

     ♦  Podsumowanie rozdziału

12. Kontrole w transporcie

     ♦  Kontrole administracyjne

     ♦  Inspekcja Transportu Drogowego

     ♦  System KREPTD

     ♦  Policja drogowa

     ♦  Państwowa Inspekcja Pracy

     ♦  Inne kontrole

         •  Urzędy Celno-Skarbowe

         •  Straż Graniczna

         •  Straż Gminna (Miejska)

         •  Zarządcy Dróg Publicznych

         •  Straż Leśna

         •  Straż Pożarna

         •  Państwowa Inspekcja Sanitarna

         •  Państwowa Inspekcja Weterynaryjna

     ♦  Podsumowanie rozdziału

13. Struktura i organizacja transportu drogowego

     ♦  Struktura i organizacja transportu osób

     ♦  Struktura i organizacja transportu rzeczy

NORMY TECHNICZNE I TECHNICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI

1.  Utrzymanie stanu technicznego pojazdów

     ♦  Certyfikacja i homologacja

     ♦  Badania techniczne pojazdów

     ♦  Rejestracja pojazdów

     ♦  Obsługa pojazdów

     ♦  Naprawy pojazdów

     ♦  Zużycie pojazdów

2.  Wyposażenie wspólne dla wszystkich pojazdów

3.  Wymagania ekologiczne wobec pojazdów

4.  Informacje dodatkowe w zakresie przewozów osób

     ♦  Parametry techniczne i wyposażenie autobusów

     ♦  Specjalizacja w zakresie przewozów osób

5.  Informacje dodatkowe w zakresie przewozów rzeczy

     ♦  Parametry techniczne i wyposażenie samochodów ciężarowych

         •  Urządzenia ładunkowe

         •  Opakowania towarów

         •  Jednostki ładunkowe

         •  Paletyzowanie

         •  Pakietowanie

         •  Konteneryzacja

     ♦  Specjalizacja w zakresie przewozów rzeczy

         •  Przewozy ADR

         •  Przewozy odpadów

         •  Przewozy szybko psujących się artykułów żywnościowych

         •  Przewozy żywych zwierząt

         •  Przewozy nienormatywne

         •  Przewozy kombinowane

         •  Przewozy towarów wrażliwych

6. Podsumowanie rozdziału

BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE

1.  Bezpieczeństwo drogowe w przewozach osób i rzeczy

     ♦  Wymagania wobec kierowców

         •  Posiadanie wymaganego prawa jazdy

         •  Posiadanie kwalifikacji zawodowych

     ♦  Sieci drogowe w kraju i w Europie

         •  Sieć dróg krajowych

         •  Sieć dróg w Europie

     ♦  Zachowanie się w wypadkach drogowych

         •  Rodzaje wypadków drogowych

         •  Przyczyny wypadków drogowych

             -  Prędkość a wypadki drogowe

             -  Alkohol a wypadki drogowe

             -  Pogoda a wypadki drogowe

         •  Zasady postępowania w wypadkach drogowych

2.  Bezpieczeństwo drogowe w przewozach rzeczy

     ♦  Dodatkowe uprawnienia kierowców

     ♦  Ograniczenia w ruchu drogowym

     ♦  Załadunek pojazdów i techniki mocowania ładunków

         •  Bezpieczeństwo przewozu

         •  Obowiązki uczestników przewozu

         •  Czynniki decydujące o prawidłowym załadunku pojazdu

             -  Ograniczenia konstrukcyjne nadwozi pojazdów

             -  Ograniczenia ładowania pojazdów

             -  Stabilność ładunku

             -  Zasady rozmieszczania ładunków w pojeździe

         •  Sposoby mocowania ładunku i środki do tego stosowane

         •  Podstawowe warunki prawidłowego załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków

3.  Podsumowanie rozdziału

TESTY EGZAMINACYJNE

1.  Test - przykład dla przewozu osób

2.  Test – przykład dla przewozu rzeczy

ZADANIA EGZAMINACYJNE

1.  Przykładowe zadania w zakresie przewozu osób

     ♦  Zadanie 1 – Kalkulacja kosztów przewozu

     ♦  Zadanie 2 – Harmonogram czasu pracy

     ♦  Zadanie 3 – Budowanie rozkładu jazdy

     ♦  Zadanie 4 – Potoki pasażerów

     ♦  Zadanie 5 – Harmonogram planowania czasu i kosztu wycieczki

2.  Przykładowe zadania w zakresie przewozu rzeczy

     ♦  Zadanie 1 – Kalkulacja kosztów przewozu

     ♦  Zadanie 2 – Harmonogram zadania przewozowego

3.  Przykładowe zadania wspólne dla przewozu osób i rzeczy

     ♦  Zadanie 1 – Rozliczanie wynagrodzeń i ZUS

POZOSTAŁE INFORMACJE

1.  Zasady egzaminowania

2.  Odpowiedzi do pytań testowych

3.  Bibliografia

 

Dbamy o to, aby nasze podręczniki były zawsze aktualne.