Telefon:     690 936 501 (dr inż. Bogusław Madej)
Email:         bmadej@atut-bm.pl ; biuro@atut-bm.pl

OPINIE KLIENTÓW O NASZYCH SZKOLENIACH

certyfikat_biznesu

Ubezpieczenia w transporcie drogowym (szkolenie)

 

Miejsce szkolenia: dowolne miejsce z dostępem do komputera i InternetuKsiążka elektroniczna (Ebook) - Dostęp do czytania393.6001-12-2022 - 31-12-2030
38-jpgSzkolenie omawiające rodzaje ubezpieczeń osobowych i majątkowych występujących w transporcie drogowym.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się w przedsiębiorstwie zawierzaniem umów ubezpieczeń osobowych i majątkowych w przedsiębiorstwie transportowym.

Jaki jest cel szkolenia?

CELEM SZKOLENIA JEST wskazanie:

 • celu i znaczenia ubezpieczeń w transporcie drogowym,
 • rodzajów ryzyk ubezpieczeniowych występujących w transporcie drogowym oraz sposobów zarządzania ryzykiem,
 • szkód mogących wystąpić w transporcie drogowym,
 • dokumentów występujących w ubezpieczeniach,
 • klasyfikacji dostępnych ubezpieczeń,
 • celu i rodzajów ubezpieczeń społecznych,
 • celu i rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych,
 • celu i rodzajów ubezpieczeń transportowych,
 • procedury likwidacji szkód ubezpieczeniowych,
 • w jaki sposób bezpiecznie ubezpieczyć się,
 • instytucji nadzoru i ochrony interesów podmiotów ubezpieczonych,
 • praw i obowiązków klientów zakładów ubezpieczeń.

Sposób prowadzenia i czas szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w trybie internetowym (e-learning). Osoba szkolona po zapisaniu się i dokonaniu opłaty otrzymuje drogą emailową login i hasło dostępu do szkolenia wraz z instrukcją zalogowania i korzystania ze szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.

Dostęp do internetowej platformy szkoleniowej: 5 dni (tempo szkolenia reguluje osoba szkolona - w każdej chwili może przerwać szkolenie lub je wznowić w ciągu 5 dni dostępu).

Miejsce, termin i cena szkolenia

Miejsce szkolenia: dowolne miejsce z dostępem do komputera i Internetu (może być np. dom lub praca).

Termin szkolenia: dowolny - do uzgodnienia z osobą szkoloną (każda osoba szkolona jest indywidualnie).

Cena szkolenia: 393,60 zł brutto. (320 zł netto + 23% VAT)

Należność należy wpłacić: na konto bankowe w mBank nr konta 85 1140 2004 0000 3002 7850 5427.

Udostępnienie szkolenia: po wpłynięciu:

 1. należności realizowanej przez tPay (płatności dostępnej i zalecanej na platformie) dostęp do szkolenia jest realizowany w dniu wpłaty,
 2. w pozostałych przypadkach - dostęp do szkolenia jest realizowany po wpłynięciu pieniędzy na konto lub wcześniej po przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres bmadej@atut-bm.pl. 

Co oferujemy na szkoleniu?

W ramach szkolenia każdej osobie szkolonej zapewniamy:

 1. Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego programem (patrz "Program szkolenia").
 2. Dostęp do internetowej platformy szkoleniowej 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu - osoba szkolona sama decyduje o wyborze godzin doby i dnia w ramach czasu dostępu (4 dni) do szkolenia się.
 3. Prezentacje multimedialne (moduły ze slajdami opracowanymi w formie tekstowej, graficznej, filmowej i wykładem z podkładem głosowym lektora).
 4. Słownik multimedialny podstawowych pojęć w tematyce szkolenia.
 5. Test egzaminacyjny z wiedzy nabytej w szkoleniu - test składający się z 10 pytań; każde pytanie zawiera 3 odpowiedzi z jedną odpowiedzią prawidłową; po rozwiązaniu testu natychmiastowy wynik - 60% odpowiedzi prawidłowych zalicza test; możliwość wielokrotnego losowania; pierwszy test zaliczony pozytywnie kończy szkolenie, ale nie zamyka go - można dalej przeglądać i słuchać slajdy i słownik do czasu zakończenia dostępu do platformy szkoleniowej).
 6. Po zakończeniu szkolenia - możliwość samodzielnego wydruku zaświadczenia z ukończenia szkolenia (format A4).
 7. W czasie szkolenia dostęp do komunikatora (wewnętrznej poczty elektronicznej) umożliwiającej kontakt z twórcą szkolenia i zadawania mu pytań. Pytania można zadawać również w formie telefonicznej (tel. 690 936 501) lub za pośrednictwem publicznej poczty elektronicznej (bmadej@atut-bm.pl).
 8. Materiały szkoleniowe: elektroniczny dostęp do podręcznika naszego autorstwa "Ubezpieczenia w transporcie drogowym" (stron: 176).

Wymagania wobec osób szkolonych

Konieczność dostępu do komputera z systemem WINDOWS oraz głośników podłączonych do komputera lub wbudowanych w niego (w szkoleniu jest prowadzony wykład głosowy, stąd konieczność głośników).

Zalecane przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox, Opera, Chrome.

Program szkolenia

Informacje ogólne
Omówienie podstawowych pojęć występujących w ubezpieczeniach, a w szczególności pojęcia ubezpieczenia, ubezpieczyciela, ubezpieczonego i poszkodowanego, sum gwarancyjnej i ubezpieczenia, udziału własnego oraz franszyzy integralnej i redukcyjnej, regresu ubezpieczeniowego, agenta i brokera ubezpieczeniowego, ogólnych warunków ubezpieczenia, umowy i polisy ubezpieczeniowej.

Cel ubezpieczenia
Jak działają ubezpieczenia? Zasady działające w ubezpieczeniach. Funkcje ubezpieczeń. Pojęcie żywności niebezpiecznej. Rodzaje występujących w żywności zagrożeń oraz ich omówienie (zagrożenia fizyczne, chemiczne, biologiczne i GMO).

Ryzyko ubezpieczeniowe
Pojęcie ryzyka i niepewności. Rodzaje ryzyka. Zdarzenia losowe. 

Szkody w ubezpieczeniach
Pojęcie szkody ubezpieczeniowej. Szkody majątkowe i niemajątkowe. Szkody fizyczne i utracone korzyści. Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa za szkody. Naprawienie szkody. 

Dokumenty w ubezpieczeniach
Omówienie dokumentów występujących w ubezpieczeniach. Ogólne warunki ubezpieczeń (OWU), umowa i polisa ubezpieczeniowa. Cechy umowy ubezpieczeniowej. Zawarcie, zmiany, rozwiązanie i wygaśnięcie umowy ubezpieczeniowej. Prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczeniowej. Roszczenia z tytułu ubezpieczenia.

Klasyfikacja ubezpieczeń
Ubezpieczenia publiczne (społeczne) i prywatne. Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe. 

Ubezpieczenia społeczne
Cel ubezpieczeń społecznych. Podział ubezpieczeń społecznych - pracownicze (ZUS), zdrowotne (NFZ) i rolnicze (KRUS). Pracowniczy system emerytalny i filary ubezpieczeń pracowniczych. Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Ubezpieczenia zdrowotne. Ubezpieczenia rolnicze.

Ubezpieczenia gospodarcze
Znaczenie ubezpieczeń gospodarczych. Ubezpieczenia gospodarcze osobowe i majątkowe oraz ich rodzaje. Majątkowe ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej. 

Ubezpieczenia komunikacyjne
Cel ubezpieczeń komunikacyjnych. Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych i ich omówienie - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), Zielona Karta, następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), Auto Casco (AC) oraz Car Assistance. 

Ubezpieczenia transportowe
Cel ubezpieczeń transportowych. Rodzaje ubezpieczeń transportowych i ich omówienie - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OCP, OCS), CARGO i inne.

Likwidacja szkody ubezpieczeniowej
Omówienie etapu zgłoszenia szkody, procesu likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania. 

Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym
Rozpoznawania i analiza ryzyka. Sposoby kontroli ryzyka (unikanie ryzyka, aktywne lub pasywne zarządzanie ryzykiem, kontrola ryzyka, transfer ryzyka, dystrybucja ryzyka, ubezpieczenie ryzyka). Finansowanie ryzyka (udział własny, system odpowiedzialności za pierwsze ryzyko, franszyza integralna i redukcyjna, bonus-malus, regres ubezpieczeniowy,
reasekuracja).

Jak dobrze ubezpieczyć się?

Określenie swoich potrzeb i możliwości oraz dobranie do nich ubezpieczenia. Poszukanie na rynku ubezpieczenia najbardziej dopasowanego do swoich potrzeb. Przeczytanie ogólnych warunków ubezpieczenia. Zawarcie umowy ubezpieczeniowej.

Instytucje ochrony ubezpieczonych

Przedstawienie podmiotów , których zadaniem jest ochrona ubezpieczonych (Rzecznika Finansowego, Komisji Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

Materiały szkoleniowe 

Słownik pojęć ubezpieczeniowych. Podręcznik elektroniczny (ebook) "Ubezpieczenie w transporcie drogowym" (176 stron w kolorze).

Testy egzaminacyjne 

Test egzaminacyjny zaliczający odbycie szkolenia.

Spis treści podręcznika

WSTĘP
TROCHĘ HISTORII NA TEMAT UBEZPIECZEŃ
SŁOWNIK TERMINÓW UBEZPIECZENIOWYCH
UBEZPIECZENIE I ICH CEL
RYZYKO UBEZPIECZENIOWE
SZKODY W UBEZPIECZENIACH
DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE
    Ogólne warunki ubezpieczenia
    Umowa ubezpieczenia
    Polisa ubezpieczeniowa
KLASYFIKACJA UBEZPIECZEŃ
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
    Ubezpieczenia pracownicze
    Ubezpieczenia rentowe
    Ubezpieczenia chorobowe
    Ubezpieczenia wypadkowe
    Ubezpieczenia zdrowotne
    Ubezpieczenia rolnicze
UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE
    Ubezpieczenia osobowe
        Podstawowe funkcje ubezpieczeń osobowych
        Po co ludzie kupują ubezpieczenia?
        Rodzaje ubezpieczeń osobowych
            Ubezpieczenie na życie
            Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
            Ubezpieczenia chorobowe
            Ubezpieczenia zdrowotne
            Ubezpieczenia posagowe
            Ubezpieczenia emerytalno-rentowe
    Ubezpieczenia majątkowe
        Ubezpieczenia mienia
        Ubezpieczenia dotyczące praw i zobowiązań
            Informacje ogólne
            Rodzaje ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
    Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu drogowym (OC)
    Ubezpieczenie ZIELONA KARTA
    Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
    Ubezpieczenie AUTO CASCO
    Ubezpieczenie CAR ASSISTANCE
    Ubezpieczenie ochrony prawnej
    Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą
    Ubezpieczenia bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób
UBEZPIECZENIA TRANSPORTOWE
    Informacje ogólne
    Rodzaje ubezpieczeń transportowych
        Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)
        Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP)
        Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS)
        Ubezpieczenie CARGO
        Inne ubezpieczenia transportowe
            Ubezpieczenie kabotażowe
            Ubezpieczenie do licencji przewoźnika
LIKWIDACJA SZKÓD I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
    Zgłoszenie szkody
    Likwidacja szkody
        Proces likwidacji szkody
        Likwidacja szkody komunikacyjnej
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM UBEZPIECZENIOWYM
JAK DOBRZE UBEZPIECZYĆ SIĘ?
    Określenie swoich potrzeb ubezpieczeniowych
    Poszukiwanie właściwego ubezpieczenia
    Zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia
    Zawarcie umowy ubezpieczeniowej
INSTYTUCJE OCHRONY UBEZPIECZONYCH
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UBEZPIECZENIA
BIBLIOGRAFIA/section]

[section=RODO]

Posiadamy wdrożony system ochrony danych osobowych RODO. Dane osobowe każdej osoby szkolonej są w nas chronione zgodnie z przepisami RODO. Każda osoba szkolona logująca się po raz pierwszy na internetową platformę szkoleniową jest zapoznana z naszym systemem i potwierdza to wypełnieniem krótkiej ankiety. Po szkoleniu w każdym czasie osoba szkolona ma prawo żądania usunięcia z naszej bazy swoich danych osobowych. Takie żądanie może zgłosić bezpośrednio do systemu RODO na platformie szkoleniowej.

Kwalifikacje wykładowców

Dr inż. Bogusław Madej

Ponad 50 lat pracy i doświadczenia w transporcie. W swojej pracy zawodowej przez kilkunastoletnie okresy był dyrektorem PKS w Częstochowie, kierownikiem Zakładu w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie i prezesem utworzonej przez siebie Akademii Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Warszawie. W roku 2019 zrezygnował z kierowania Akademią i założył samodzielną własną firmę ATUT-BM Sp. z o.o. również w Warszawie. Autor lub współautor wielu wdrożeń naukowo-badawczych, kilkudziesięciu referatów konferencyjnych i kilkunastu książek o tematyce transportowej i spedycyjnej. Wieloletni wykładowca uczelniany, szkół średnich oraz prowadzący szkolenia stacjonarne, internetowe (e-learning i blended learning) i webinarowe dla dorosłych.