Telefon:     690 936 501 (dr inż. Bogusław Madej)
Email:         bmadej@atut-bm.pl ; biuro@atut-bm.pl

OPINIE KLIENTÓW O NASZYCH SZKOLENIACH

certyfikat_biznesu

Przewozy artykułów żywnościowych (szkolenie na zlecenie firm)

 

Miejsce szkolenia: dowolne miejsce z dostępem do komputera i InternetuSzkolenie grupowe (stacjonarne) w zakładzie pracy (na zamówienie) - cena do negocjacji
24-jpgNieprawidłowo produkowana i przewożona żywność na warunkach urągającym zasadom higieny może u końcowych konsumentów wywołać choroby, zatrucia i masowe epidemie. Dlatego produkcja i przewozy żywności są obłożone wieloma restrykcjami, które producenci żywności i przewoźnicy muszą spełnić.

Kontakt do negocjacji

Telefon: 690 936 501 (Bogusław Madej)

Email: bmadej@atut-bm.pl

 

Zadzwoń lub prześlij zapytanie ------>

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników firm produkujących i przetwarzających żywność,
 • przewoźników drogowych przewożących żywność,
 • kierowców przewożących żywność.

Jaki jest cel szkolenia?

CELEM SZKOLENIA JEST wskazanie:

 1. znaczenia żywności w handlu,
 2. rodzajów zagrożeń w produkcji i dystrybucji żywności,
 3. systemów i zasad bezpieczeństwa wymagane przy produkcji żywności, ich transportowaniu i dystrybucji,
 4. systemów i zasad jakości przy produkcji i dystrybucji żywności,
 5. wymagań przewozu żywności najbardziej zagrożonej, czyli artykułów żywnościowych szybko psujących się,
 6. zasad przewozu wybranych rodzajów żywności,
 7. wymagań, jakie musi spełniać kierowca przewożący żywność,
 8. dokumentacji wymaganej przy przewozie żywności,
 9. nadzoru państwowego nad produkcją, transportem i dystrybucją żywności,
 10. sankcji stosowanych w przypadku braku przestrzegania wymagań obowiązujących w przewozie żywności.

Kwalifikacje wykładowców

Dr inż. Bogusław Madej

Ponad 50 lat pracy i doświadczenia w transporcie. W swojej pracy zawodowej przez kilkunastoletnie okresy był dyrektorem PKS w Częstochowie, kierownikiem Zakładu w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie i prezesem utworzonej przez siebie Akademii Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Warszawie. W roku 2019 zrezygnował z kierowania Akademią i założył samodzielną własną firmę ATUT-BM Sp. z o.o. również w Warszawie. Autor lub współautor wielu wdrożeń naukowo-badawczych, kilkudziesięciu referatów konferencyjnych i kilkunastu książek o tematyce transportowej i spedycyjnej. Wieloletni wykładowca uczelniany, szkół średnich oraz prowadzący szkolenia stacjonarne, internetowe (e-learning i blended learning) i webinarowe dla dorosłych.

Miejsce, termin, czas i cena szkolenia

Miejsce szkolenia: szkolenie prowadzone jest w trybie stacjonarnym w miejscu i sali wskazanej przez Zleceniodawcę (najczęściej jest to w siedzibie Zleceniodawcy). 

Termin szkolenia: do uzgodnienia ze Zleceniodawcą.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.

Cena szkolenia: 3 900 zł brutto. (do 10 osób szkolonych).

                            do uzgodnienia (powyżej 10 osób szkolonych).

Co oferujemy na szkoleniu?

W ramach szkolenia każdej osobie szkolonej zapewniamy:

 1. Przeprowadzenie przez wykładowcę szkolenia zgodnie z jego programem (patrz "Program szkolenia").
 2. Prezentacje multimedialne na wysokim poziomie merytorycznym (ze slajdami opracowanymi w formie tekstowej, graficznej, filmowej).
 3. Wykładowcę o dużym doświadczeniu transportowym i pedagogicznym (patrz "Kwalifikacje wykładowcy").
 4. Dyskusję i możliwość zadawania pytań.
 5. Materiały szkoleniowe: napisany przez nas podręcznik "Zasady załadunku pojazdów i mocowanie ładunków w transporcie drogowym" (format B5, stron: 116).
 6. Po zakończeniu szkolenia - zaświadczenia ukończenia szkolenia dla każdego z jego uczestników.

Co przywozimy na szkolenie?

Przywozimy na szkolenie:

 1. Prezentacje szkoleniowe.
 2. Notebook i rzutnik prezentacji (jeżeli na sali będzie stały rzutnik – możemy z niego korzystać).
 3. Podręczniki, jako materiały szkoleniowe.

Czego oczekujemy od Zleceniodawcy?

 

Od Zleceniodawcy szkolenia oczekujemy:

 1. Wskazania i udostępnienia sali szkoleniowej do przeprowadzenia szkolenia oraz ekranu lub czystej białej ściany do wyświetlania prezentacji multimedialnych.
 2. Listy uczestników szkolenia z podaniem nazwisk, imion i numerów PESEL (wymagane do wystawienia zaświadczeń z odbycia szkolenia).

 

Czego oczekujemy od Zleceniodawcy?

Od Zlecającego szkolenie oczekujemy: 

 1. Wskazania i udostępnienia sali szkoleniowej do przeprowadzenia szkolenia oraz ekranu lub czystej białej ściany do wyświetlania prezentacji multimedialnych.
 2. Listy uczestników szkolenia z podaniem nazwisk, imion i numeru PESEL (wymagane do wystawienia zaświadczeń z odbycia szkolenia).

Program szkolenia

 1. Moduł 1 - Informacje wstępne
  Podstawy prawne produkcji i transportu artykułów żywnościowych i podstawowe definicje- omówienie.
 2. Moduł 2 - Zagrożenie występujące w produkcji i transporcie żywności
  Pojęcie żywności niebezpiecznej. Rodzaje występujących w żywności zagrożeń oraz ich omówienie (zagrożenia fizyczne, chemiczne, biologiczne i GMO).
 3. Moduł 3 - Żywność ekologiczna
  Pojęcie żywności ekologicznej i przepisy prawa ją regulujące. Różnice między żywnością ekologiczną, a żywnością konwencjonalną.
 4. Moduł 4 - Technologie konserwowania żywności
  Przyczyny psucia się żywności. Metody utrwalania żywności (fizyczne, osmoaktywne, chemiczne, biologiczne i niekonwencjonalne) oraz ich omówienie.
 5. Moduł 5 - Systemy bezpieczeństwa żywności
  Cel i rola systemów bezpieczeństwa żywności. Systemy GAP, GHP, GMP i HACCP i ich omówienie. Nadzór nad bezpieczeństwem żywności audyty wewnętrzne, zewnętrzne i kontrole państwowe). Zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.
 6. Moduł 6 - Systemy jakości żywności
  Cel i zadania systemów jakości żywności. Systemy jakości związane z bezpieczeństwem żywności (QACP, ISO 9001 i TQM) oraz związane z ochroną jakości żywności (unijne systemy Chronionej Nazwy Pochodzenia, Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności oraz Chronionego Oznaczenia Geograficznego). Polskie i regionalne systemy jakości żywności.
 7. Moduł 7 - Przewozy artykułów żywnościowych szybko psujących się
  Konwencja ATP. Definicja artykułu żywnościowego szybko psującego się. Przewozy w temperaturze kontrolowanej. Wymagania wobec pojazdów przewożących artykuły żywnościowe szybko psujące się. Rodzaje pojazdów do przewozu artykułów żywnościowych szybko psujących się, terminy ich badań i ich oznakowanie. Samochodowe urządzenia chłodnicze i ogrzewcze. Urządzenia kontroli i rejestracji temperatury wewnątrz nadwozia. Obowiązki przewoźnika i kierowcy wykonującego przewozy artykułów żywnościowych szybko psujących się.
 8. Moduł 8 - Organizacja transportu żywności
  Przygotowanie pojazdu. Opakowania transportowe żywności. Załadunek pojazdu. Przewóz żywności. Rozładunek pojazdu. Czyszczenie i dezynfekcja pojazdu. Kontrole wewnętrzne stosowania zasad bezpieczeństwa żywnościowego w przewozach artykułów żywnościowych.
 9. Moduł 9 - Warunki transportu wybranych grup żywności
  Zasady przewozu mięsa surowego (świeżego), wyrobów garmażeryjnych, pieczywa, ryb, mleka i produktów mlecznych, jaj, materiałów sypkich i suchych luzem, napojów, koncentratów spożywczych oraz owoców i warzyw.
 10. Moduł 10 - Wymagania wobec kierowców
  Wymagania, jakie musi spełnić kierowca w przewozie artykułów żywnościowych.
 11. Moduł 11 - Dokumenty
  Omówienie dokumentacji wymaganej w przewozie artykułów żywnościowych.
 12. Moduł 12 - Słownik podstawowych pojęć dotyczących przewozów żywności
  Omówienie podstawowych definicje i pojęć dotyczących przewozów żywności.
 13. Moduł 12 - Testy
  Test egzaminacyjny zaliczający odbycie szkolenia.

Spis treści podręcznika

 

INFORMACJE WSTĘPNE

 1. o to jest żywność?
 2. Znaczenie żywności
  • Podstawa prawna
   • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004
   • Rozporządzenie (WE) nr 853/2004
   • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
   • Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego
   • Kodeks żywnościowy (Codex Alimentarius)
  • Definicje

ZAGROŻENIA DLA ŻYWNOŚCI

 1. Zagrożenia fizyczne
 2. Zagrożenia chemiczne
 3. Zagrożenia biologiczne
 4. Zagrożenia genetyczne

TECHNOLOGIE PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

 1. Żywność konwencjonalna
 2. Regionalna żywność tradycyjna
 3. Żywność ekologiczna
 4. Nowa żywność
  • Żywność z krajów pozaunijnych (z krajów trzecich)
  • Żywność modyfikowana genetycznie (transgeniczna)
  • Żywność z klonowania zwierząt
  • Substytuty mięsa
  • Żywność z komórek lub hodowli tkanek zwierząt, roślin, mikroorganizmów, alg i grzybów (żywność in vitro)
   • Mięso in vitro
   • Rośliny in vitro
   • Białka z pojedynczych komórek
  • Hydroponiczna uprawa roślin
  • Żywność dedykowana
   • Żywność funkcjonalna
   • Żywność wygodna
   • Dietetyczne środki spożywcze

TECHNOLOGIE UTRWALANIA ŻYWNOŚCI

 1. Fizyczne metody utrwalania żywności
  • Utrwalanie żywności za pomocą niskich temperatur
  • Utrwalanie żywności za pomocą wysokich temperatur
  • Utrwalanie żywności za pomocą jej odwodnienia
 2. Osmoaktywne metody utrwalania żywności
 3. Chemiczne metody utrwalania żywności
 4. Biologiczne metody utrwalania żywności
 5. Niekonwencjonalne metody utrwalania żywności
 6. Mieszane metody utrwalania żywności
 7. Homogenizacja żywności

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

 1. Nadzór wewnętrzny nad przewozem żywności
  • System GAP (Dobra Praktyka Rolnicza)
  • System GHP (Dobra praktyka higieniczna)
  • System GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna)
  • System HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli)
 2. Nadzór zewnętrzny nad produkcją żywności
  • Audyty zewnętrzne
  • Kontrole państwowe

SYSTEMY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

 1. Bezpieczeństwo a systemy jakości żywności
  • System QACP (System Punktów Kontrolnych Zagwarantowania Jakości)
  • System jakości ISO 9000 - 9004
  • System TQM (Kompleksowe Zarządzanie Jakością)
 2. Chronione systemy jakości
  • Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP)
  • Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG)
  • Gwarantowana Tradycyjna Specjalność
 3. Polskie systemy jakości
 4. Kontrola jakości
  • Audyty zewnętrzne
  • Kontrole państwowe

TRANSPORT ŻYWNOŚCI SZYBKO PSUJĄCEJ SIĘ

 1. Podstawa prawna
 2. Konwencja ATP
 3. Przewozy żywności w kontrolowanej temperaturze
 4. Wymagania dotyczące pojazdów
  • Rodzaje pojazdów do przewozu żywności
  • Urządzenia zapewniające wymaganą temperaturę w pojazdach
  • Kontrole okresowe pojazdów
 5. Obowiązki przewoźnika
 6. Obowiązki kierowcy
 7. Organizacja transportu żywności
  • Przygotowanie pojazdu
  • Opakowania transportowe żywności
  • Załadunek żywności
  • Przewóz żywności
  • Rozładunek pojazdu i zakończenie zadania przewozowego
  • Podsumowanie obowiązków kierowcy i przewoźnika w przewozie
  • Dezynfekcja pojazdu
  • Kontrole stosowania zasad bezpieczeństwa żywnościowego

ZASADY PRZEWOZU RÓŻNYCH RODZAJÓW ŻYWNOŚCI

 1. Przewozy w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych
 2. Przewozy luzem żywności sypkiej i suchej
 3. Przewozy pieczywa
 4. Przewozy mleka i produktów mlecznych
 5. Przewozy mięsa surowego
 6. Przewozy wyrobów garmażeryjnych
 7. Przewóz koncentratów spożywczych
 8. Przewozy napojów
 9. Przewozy ryb
 10. Przewozy jaj
 11. Przewozy owoców i warzyw

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE PRZEWOZÓW ŻYWNOŚCI

 1. Rozmieszczanie i mocowanie ładunków stałych w pojeździe
  • Odpowiedzialność uczestników przewozu za załadunek pojazdu
  • Ograniczenia w ładowaniu pojazdów
  • Środek ciężkości ładunku i plan ładowania
  • Sposoby mocowania ładunków
 2. Zasady bezpiecznego transportu ładunków płynnych cysternami
 3. Zasady bezpiecznego transportu ładunków wiszących

DOKUMENTACJA PRZEWOZOWA


BIBLIOGRAFIA

RODO

Posiadamy wdrożony system ochrony danych osobowych RODO. Dane osobowe każdej osoby szkolonej są w nas chronione zgodnie z przepisami RODO. Każda osoba szkolona logująca się po raz pierwszy na internetową platformę szkoleniową jest zapoznana z naszym systemem i potwierdza to wypełnieniem krótkiej ankiety. Po szkoleniu w każdym czasie osoba szkolona ma prawo żądania usunięcia z naszej bazy swoich danych osobowych. Takie żądanie może zgłosić bezpośrednio do systemu RODO na platformie szkoleniowej.