Telefon:     690 936 501 (dr inż. Bogusław Madej)
Email:         bmadej@atut-bm.pl ; biuro@atut-bm.pl

OPINIE KLIENTÓW O NASZYCH SZKOLENIACH

certyfikat_biznesu

Przewozy artykułów żywnościowych (szkolenie)

 

Miejsce szkolenia: dowolne miejsce z dostępem do komputera i InternetuSzkolenie internetowe (e-learning) - cena brutto za osobę393.6001-01-2021 - 31-12-2026
5-jpgNieprawidłowo produkowana i przewożona żywność na warunkach urągającym zasadom higieny może u końcowych konsumentów wywołać choroby, zatrucia i masowe epidemie. Dlatego produkcja i przewozy żywności są obłożone wieloma restrykcjami, które producenci żywności i przewoźnicy muszą spełnić.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do:

 1. załadowców (nadawców, odbiorców i spedytorów),
 2. przewoźników i kierowców zajmujących się zawodowo przewozem artykułów żywnościowych.

Jaki jest cel szkolenia?

CELEM SZKOLENIA JEST wskazanie:

 • znaczenia żywności w handlu,
 • rodzajów zagrożeń w produkcji i dystrybucji żywności,
 • systemów i zasad bezpieczeństwa wymagane przy produkcji żywności, ich transportowaniu i dystrybucji,
 • systemów i zasad jakości przy produkcji i dystrybucji żywności,
 • wymagań przewozu żywności najbardziej zagrożonej, czyli artykułów żywnościowych szybko psujących się,
 • zasad przewozu wybranych rodzajów żywności,
 • wymagań, jakie musi spełniać kierowca przewożący żywność,
 • dokumentacji wymaganej przy przewozie żywności,
 • nadzoru państwowego nad produkcją, transportem i dystrybucją żywności,
 • sankcji stosowanych w przypadku braku przestrzegania wymagań obowiązujących w przewozie żywności.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników firm produkujących i przetwarzających żywność,
 • przewoźników drogowych przewożących żywność,
 • kierowców przewożących żywność.

Sposób prowadzenia i czas szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w trybie internetowym (e-learning). Osoba szkolona po zapisaniu się i dokonaniu opłaty otrzymuje drogą emailową login i hasło dostępu do szkolenia wraz z instrukcją zalogowania i korzystania ze szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.

Dostęp do internetowej platformy szkoleniowej: 4 dni (tempo szkolenia reguluje osoba szkolona - w każdej chwili może przerwać szkolenie lub je wznowić w ciągu 4 dni dostępu).

Miejsce, termin i cena szkolenia

Miejsce szkolenia: dowolne miejsce z dostępem do komputera i Internetu (może być np. dom lub praca).

Termin szkolenia: dowolny - do uzgodnienia z osobą szkoloną (każda osoba szkolona jest indywidualnie).

Cena szkolenia: 393,60 zł brutto. (320 zł netto + 23% VAT)

Należność należy wpłacić: na konto bankowe w mBank nr konta 85 1140 2004 0000 3002 7850 5427.

Udostępnienie szkolenia: po wpłynięciu:

 1. należności realizowanej przez tPay (płatności dostępnej i zalecanej na platformie) dostęp do szkolenia jest realizowany w dniu wpłaty,
 2. w pozostałych przypadkach - dostęp do szkolenia jest realizowany po wpłynięciu pieniędzy na konto lub wcześniej po przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres bmadej@atut-bm.pl. 

Co oferujemy na szkoleniu?

W ramach szkolenia każdej osobie szkolonej zapewniamy:

 1. Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego programem (patrz "Program szkolenia").
 2. Dostęp do internetowej platformy szkoleniowej 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu - osoba szkolona sama decyduje o wyborze godzin doby i dnia w ramach czasu dostępu (4 dni) do szkolenia się.
 3. Prezentacje multimedialne (moduły ze slajdami opracowanymi w formie tekstowej, graficznej, filmowej i wykładem z podkładem głosowym lektora).
 4. Słownik multimedialny podstawowych pojęć w tematyce szkolenia.
 5. Test egzaminacyjny z wiedzy nabytej w szkoleniu - test składający się z 10 pytań; każde pytanie zawiera 3 odpowiedzi z jedną odpowiedzią prawidłową; po rozwiązaniu testu natychmiastowy wynik - 60% odpowiedzi prawidłowych zalicza test; możliwość wielokrotnego losowania; pierwszy test zaliczony pozytywnie kończy szkolenie, ale nie zamyka go - można dalej przeglądać i słuchać slajdy i słownik do czasu zakończenia dostępu do platformy szkoleniowej).
 6. Po zakończeniu szkolenia - możliwość samodzielnego wydruku zaświadczenia z ukończenia szkolenia (format A4).
 7. W czasie szkolenia dostęp do komunikatora (wewnętrznej poczty elektronicznej) umożliwiającej kontakt z twórcą szkolenia i zadawania mu pytań. Pytania można zadawać również w formie telefonicznej (tel. 690 936 501) lub za pośrednictwem publicznej poczty elektronicznej (bmadej@atut-bm.pl).
 8. Materiały szkoleniowe: elektroniczny dostęp do podręcznika naszego autorstwa "Przewozy artykułów żywnościowych" (stron: 168).

Wymagania wobec osób szkolonych

Konieczność dostępu do komputera z systemem WINDOWS oraz głośników podłączonych do komputera lub wbudowanych w niego (w szkoleniu jest prowadzony wykład głosowy, stąd konieczność głośników).

Zalecane przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox, Opera, Chrome.

Program szkolenia

 • Moduł 1 - Informacje wstępne
  Podstawy prawne produkcji i transportu artykułów żywnościowych i podstawowe definicje- omówienie.
 • Moduł 2 - Zagrożenie występujące w produkcji i transporcie żywności
  Pojęcie żywności niebezpiecznej. Rodzaje występujących w żywności zagrożeń oraz ich omówienie (zagrożenia fizyczne, chemiczne, biologiczne i GMO).
 • Moduł 3 - Żywność ekologiczna
  Pojęcie żywności ekologicznej i przepisy prawa ją regulujące. Różnice między żywnością ekologiczną, a żywnością konwencjonalną.
 • Moduł 4 - Technologie konserwowania żywności
  Przyczyny psucia się żywności. Metody utrwalania żywności (fizyczne, osmoaktywne, chemiczne, biologiczne i niekonwencjonalne) oraz ich omówienie.
 • Moduł 5 - Systemy bezpieczeństwa żywności
  Cel i rola systemów bezpieczeństwa żywności. Systemy GAP, GHP, GMP i HACCP i ich omówienie. Nadzór nad bezpieczeństwem żywności audyty wewnętrzne, zewnętrzne i kontrole państwowe). Zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Moduł 6 - Systemy jakości żywności
  Cel i zadania systemów jakości żywności. Systemy jakości związane z bezpieczeństwem żywności (QACP, ISO 9001 i TQM) oraz związane z ochroną jakości żywności (unijne systemy Chronionej Nazwy Pochodzenia, Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności oraz Chronionego Oznaczenia Geograficznego). Polskie i regionalne systemy jakości żywności.
 • Moduł 7 - Przewozy artykułów żywnościowych szybko psujących się
  Konwencja ATP. Definicja artykułu żywnościowego szybko psującego się. Przewozy w temperaturze kontrolowanej. Wymagania wobec pojazdów przewożących artykuły żywnościowe szybko psujące się. Rodzaje pojazdów do przewozu artykułów żywnościowych szybko psujących się, terminy ich badań i ich oznakowanie. Samochodowe urządzenia chłodnicze i ogrzewcze. Urządzenia kontroli i rejestracji temperatury wewnątrz nadwozia. Obowiązki przewoźnika i kierowcy wykonującego przewozy artykułów żywnościowych szybko psujących się.
 • Moduł 8 - Organizacja transportu żywności
  Przygotowanie pojazdu. Opakowania transportowe żywności. Załadunek pojazdu. Przewóz żywności. Rozładunek pojazdu. Czyszczenie i dezynfekcja pojazdu. Kontrole wewnętrzne stosowania zasad bezpieczeństwa żywnościowego w przewozach artykułów żywnościowych.
 • Moduł 9 - Warunki transportu wybranych grup żywności
  Zasady przewozu mięsa surowego (świeżego), wyrobów garmażeryjnych, pieczywa, ryb, mleka i produktów mlecznych, jaj, materiałów sypkich i suchych luzem, napojów, koncentratów spożywczych oraz owoców i warzyw.
 • Moduł 10 - Wymagania wobec kierowców
  Wymagania, jakie musi spełnić kierowca w przewozie artykułów żywnościowych.
 • Moduł 11 - Dokumenty
  Omówienie dokumentacji wymaganej w przewozie artykułów żywnościowych.
 • Moduł 12 - Słownik podstawowych pojęć dotyczących przewozów żywności
  Omówienie podstawowych definicje i pojęć dotyczących przewozów żywności.
 • Moduł 12 - Testy
  Test egzaminacyjny zaliczający odbycie szkolenia.

Spis treści podręcznika

INFORMACJE WSTĘPNE

 • Co to jest żywność?
 • Znaczenie żywności
  • Podstawa prawna
   • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004
   • Rozporządzenie (WE) nr 853/2004
   • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
   • Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego
   • Kodeks żywnościowy (Codex Alimentarius)
  • Definicje

ZAGROŻENIA DLA ŻYWNOŚCI

 • Zagrożenia fizyczne
 • Zagrożenia chemiczne
 • Zagrożenia biologiczne
 • Zagrożenia genetyczne

TECHNOLOGIE PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

 • Żywność konwencjonalna
 • Regionalna żywność tradycyjna
 • Żywność ekologiczna
 • Nowa żywność
  • Żywność z krajów pozaunijnych (z krajów trzecich)
  • Żywność modyfikowana genetycznie (transgeniczna)
  • Żywność z klonowania zwierząt
  • Substytuty mięsa
  • Żywność z komórek lub hodowli tkanek zwierząt, roślin, mikroorganizmów, alg i grzybów (żywność in vitro)
   • Mięso in vitro
   • Rośliny in vitro
   • Białka z pojedynczych komórek
  • Hydroponiczna uprawa roślin
  • Żywność dedykowana
   • Żywność funkcjonalna
   • Żywność wygodna
   • Dietetyczne środki spożywcze

TECHNOLOGIE UTRWALANIA ŻYWNOŚCI

 • Fizyczne metody utrwalania żywności
  • Utrwalanie żywności za pomocą niskich temperatur
  • Utrwalanie żywności za pomocą wysokich temperatur
  • Utrwalanie żywności za pomocą jej odwodnienia
 • Osmoaktywne metody utrwalania żywności
 • Chemiczne metody utrwalania żywności
 • Biologiczne metody utrwalania żywności
 • Niekonwencjonalne metody utrwalania żywności
 • Mieszane metody utrwalania żywności
 • Homogenizacja żywności

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

 • Nadzór wewnętrzny nad przewozem żywności
  • System GAP (Dobra Praktyka Rolnicza)
  • System GHP (Dobra praktyka higieniczna)
  • System GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna)
  • System HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli)
 • Nadzór zewnętrzny nad produkcją żywności
  • Audyty zewnętrzne
  • Kontrole państwowe

SYSTEMY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

 • Bezpieczeństwo a systemy jakości żywności
  • System QACP (System Punktów Kontrolnych Zagwarantowania Jakości)
  • System jakości ISO 9000 - 9004
  • System TQM (Kompleksowe Zarządzanie Jakością)
 • Chronione systemy jakości
  • Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP)
  • Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG)
  • Gwarantowana Tradycyjna Specjalność
 • Polskie systemy jakości
 • Kontrola jakości
  • Audyty zewnętrzne
  • Kontrole państwowe

TRANSPORT ŻYWNOŚCI SZYBKO PSUJĄCEJ SIĘ

 • Podstawa prawna
 • Konwencja ATP
 • Przewozy żywności w kontrolowanej temperaturze
 • Wymagania dotyczące pojazdów
  • Rodzaje pojazdów do przewozu żywności
  • Urządzenia zapewniające wymaganą temperaturę w pojazdach
  • Kontrole okresowe pojazdów
 • Obowiązki przewoźnika
 • Obowiązki kierowcy
 • Organizacja transportu żywności
  • Przygotowanie pojazdu
  • Opakowania transportowe żywności
  • Załadunek żywności
  • Przewóz żywności
  • Rozładunek pojazdu i zakończenie zadania przewozowego
  • Podsumowanie obowiązków kierowcy i przewoźnika w przewozie
  • Dezynfekcja pojazdu
  • Kontrole stosowania zasad bezpieczeństwa żywnościowego

ZASADY PRZEWOZU RÓŻNYCH RODZAJÓW ŻYWNOŚCI

 • Przewozy w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych
 • Przewozy luzem żywności sypkiej i suchej
 • Przewozy pieczywa
 • Przewozy mleka i produktów mlecznych
 • Przewozy mięsa surowego
 • Przewozy wyrobów garmażeryjnych
 • Przewóz koncentratów spożywczych
 • Przewozy napojów
 • Przewozy ryb
 • Przewozy jaj
 • Przewozy owoców i warzyw

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE PRZEWOZÓW ŻYWNOŚCI

 • Rozmieszczanie i mocowanie ładunków stałych w pojeździe
  • Odpowiedzialność uczestników przewozu za załadunek pojazdu
  • Ograniczenia w ładowaniu pojazdów
  • Środek ciężkości ładunku i plan ładowania
  • Sposoby mocowania ładunków
 • Zasady bezpiecznego transportu ładunków płynnych cysternami
 • Zasady bezpiecznego transportu ładunków wiszących

DOKUMENTACJA PRZEWOZOWA
BIBLIOGRAFIA

RODO

Posiadamy wdrożony system ochrony danych osobowych RODO. Dane osobowe każdej osoby szkolonej są w nas chronione zgodnie z przepisami RODO. Każda osoba szkolona logująca się po raz pierwszy na internetową platformę szkoleniową jest zapoznana z naszym systemem i potwierdza to wypełnieniem krótkiej ankiety. Po szkoleniu w każdym czasie osoba szkolona ma prawo żądania usunięcia z naszej bazy swoich danych osobowych. Takie żądanie może zgłosić bezpośrednio do systemu RODO na platformie szkoleniowej.

Kwalifikacje wykładowców

Dr inż. Bogusław Madej

Ponad 50 lat pracy i doświadczenia w transporcie. W swojej pracy zawodowej przez kilkunastoletnie okresy był dyrektorem PKS w Częstochowie, kierownikiem Zakładu w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie i prezesem utworzonej przez siebie Akademii Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Warszawie. W roku 2019 zrezygnował z kierowania Akademią i założył samodzielną własną firmę ATUT-BM Sp. z o.o. również w Warszawie. Autor lub współautor wielu wdrożeń naukowo-badawczych, kilkudziesięciu referatów konferencyjnych i kilkunastu książek o tematyce transportowej i spedycyjnej. Wieloletni wykładowca uczelniany, szkół średnich oraz prowadzący szkolenia stacjonarne, internetowe (e-learning i blended learning) i webinarowe dla dorosłych.