Telefon:     690 936 501 (dr inż. Bogusław Madej)
Email:         bmadej@atut-bm.pl ; biuro@atut-bm.pl

OPINIE KLIENTÓW O NASZYCH SZKOLENIACH

certyfikat_biznesu

Czas pracy kierowców

 

Miejsce szkolenia: dowolne miejsce z dostępem do komputera i InternetuSzkolenie internetowe (e-learning) niepełne (tylko testy egzaminacyjne) - cena brutto za osobę300.0011-07-2020 - 31-12-2026
8-jpgCzas pracy kierowców jest ściśle kontrolowany przez Inspekcję Transportu Drogowego. i Państwową Inspekcję Pracy. Jest również tematem, w którym występuje najwięcej kar nakładanych na kierowców i przewoźników. W niniejszym szkoleniu omówiono przepisy Unii Europejskiej i przepisy polskie, które regulują tę kwestię.

Jaki jest cel szkolenia?

Unia Europejska ustaliła przepisy dotyczące norm czasu prowadzenia pojazdu przez kierowców, przerw w prowadzeniu oraz norm odpoczynków kierowców. Również istnieją w tym zakresie polskie przepisy, które dla kierowców ustalają normy czasu pracy. Przekraczanie tych norm skutkuje przemęczeniem kierowców i znaczne zwiększenie zagrożenia w ruchu drogowym.  Dlatego kwestia przestrzegania norm czasu pracy przez kierowców jest najczęściej kontrolowana przez Inspekcję Transportu Drogowego, a brak przestrzegania tych przepisów skutkuje nałożeniem na kierowcę, osobę zarządzającą transportem drogowym i przewoźnika znacznym kar pieniężnych. W skrajnych przypadkach brak przestrzegania przez kierowców przepisów o czasie pracy może być powodem:

 1. utraty certyfikatu kompetencji zawodowych przez osobę zarządzającą transportem i przez przewoźnika,
 2. utraty przez przewoźnika zezwolenia na wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i licencji unijnej.

CELEM SZKOLENIA JEST zapoznanie osoby szkolonej z obowiązującymi przepisami w zakresie czasu pracy kierowców, celem ustrzeżenia przewoźnika, osobę zarządzającą transportem drogowym i kierowcę przed groźnymi sankcjami.

Sposób prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w trybie internetowym (e-learning). Osoba szkolona po zapisaniu się i dokonaniu opłaty otrzymuje drogą emailową login i hasło dostępu do szkolenia wraz z instrukcją zalogowania i korzystania ze szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 godziny.

Dostęp do internetowej platformy szkoleniowej: 4 dni (tempo szkolenia reguluje osoba szkolona - w każdej chwili może przerwać szkolenie lub je wznowić w ciągu 4 dni dostępu).

Co oferujemy na szkoleniu?

W ramach szkolenia każdej osobie szkolonej zapewniamy:

 1. Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego programem (patrz "Program szkolenia).
 2. Dostęp do internetowej platformy szkoleniowej 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu - osoba szkolona sama decyduje o wyborze godzin doby i dnia w ramach czasu dostępu (4 dni) do szkolenia się.
 3. Prezentacje multimedialne (moduły ze slajdami opracowanymi w formie tekstowej, graficznej, filmowej i wykładem z podkładem głosowym lektora).
 4. Słownik multimedialny podstawowych pojęć w tematyce szkolenia.
 5. Test egzaminacyjny z wiedzy nabytej w szkoleniu - test składający się z 10 pytań; każde pytanie zawiera 3 odpowiedzi z jedną odpowiedzią prawidłową; po rozwiązaniu testu natychmiastowy wynik - 60% odpowiedzi prawidłowych zalicza test; możliwość wielokrotnego losowania; pierwszy test zaliczony pozytywnie kończy szkolenie, ale nie zamyka go - można dalej przeglądać i słuchać slajdy i słownik do czasu zakończenia dostępu do platformy szkoleniowej).
 6. Po zakończeniu szkolenia - możliwość samodzielnego wydruku zaświadczenia z ukończenia szkolenia (format A4).
 7. W czasie szkolenia dostęp do komunikatora (wewnętrznej poczty elektronicznej) umożliwiającej kontakt z twórcą szkolenia i zadawania mu pytań. Pytania można zadawać również w formie telefonicznej (tel. 690 936 501) lub za pośrednictwem publicznej poczty elektronicznej (bmadej@atut-bm.pl).

Wymagania

Konieczność dostępu do komputera z systemem WINDOWS oraz głośników podłączonych do komputera lub wbudowanych w niego (w szkoleniu jest prowadzony wykład głosowy, stąd konieczność głośników).

Zalecane przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox, Opera, Chrome.

Cena szkolenia

Cena szkolenia: +300 zł brutto.

Należność należy wpłacić: na konto bankowe w mBank nr konta 85 1140 2004 0000 3002 7850 5427.

Udostępnienie szkolenia: po wpływie należności na konto bankowe lub wcześniej po przesłaniu potwierdzenia wpłaty z banku na adres bmadej@atut-bm.pl.

Terminy i miejsca szkolenia

Termin szkolenia: ustala samodzielnie osoba szkolona - my dostosowujemy się do tego terminu.

Miejsce szkolenia: dowolne miejsce z dostępem do komputera i Internetu (może być np. dom lub praca)

Program szkolenia

 1. Przepisy unijne w zakresie czasu pracy kierowców
  Omówienie rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie norm czasu prowadzenia pojazdu przez kierowcę, przerw w prowadzeniu oraz odpoczynków kierowcy. Informacje wstępne. Wyłączenia ze stosowania przepisów. Podstawowe definicje. Maksymalne normy czasu prowadzenia pojazdu (nieprzerwanej, dobowej, tygodniowej i dwutygodniowej jazdy). Norma minimalnej przerwy w jeździe i sposób jej dzielenia. Minimalne normy odpoczynku dobowego i tygodniowego kierowców w załodze jedno- i dwuosobowej. Stosowanie odchyleń od norm. Obowiązki i odpowiedzialność przewoźnika i kierowcy w zakresie przepisów o czasie pracy kierowców.
 2. Przepisy polskie o czasie pracy kierowców
  Omówienie polskiej ustawy w 2004 roku o czasie pracy kierowców. Podstawowe definicje. Pojecie czasu pracy kierowcy i jego składniki. Jak rozumieć wymiar czasu pracy kierowcy. Definicje  i normy pór pracy nocnej i jej wpływu na czas pracy kierowcy. Przerwy socjalne w pracy kierowcy. Systemy czasu pracy i ich omówienie. Normy pracy dobowej i tygodniowej w poszczególnych systemach czasu pracy. Rozliczenia okresowe czasu pracy kierowcy. Czas dyspozycji do pracy i czas dyżuru - różnice. Co zalicza się do czasu dyżuru? Praca w godzinach nadliczbowych - przypadki i normy czasowe w okresie tygodniowym i rocznym. Zryczałtowana praca w godzinach nadliczbowych.
 3. Czas pracy kierowcy a dobra reputacja przewoźnika
  Omówienie przypadków utraty przez przewoźnika za brak przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców. Pojęcia poważnych naruszeń, bardzo poważnych naruszeń i najpoważniejszych naruszeń.
 4. Taryfikator kar za brak przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowcy pojazdów.
 5. Słownik podstawowych informacji o czasie pracy kierowców.
 6. Test egzaminacyjny.

RODO

Posiadamy wdrożony system ochrony danych osobowych RODO. Dane osobowe każdej osoby szkolonej są w nas chronione zgodnie z przepisami RODO. Każda osoba szkolona logująca się po raz pierwszy na internetową platformę szkoleniową jest zapoznana z naszym systemem i potwierdza to wypełnieniem krótkiej ankiety. Po szkoleniu w każdym czasie osoba szkolona ma prawo żądania usunięcia z naszej bazy swoich danych osobowych. Takie żądanie może zgłosić bezpośrednio do systemu RODO na platformie szkoleniowej.

Kwalifikacje wykładowców

Nasi wykładowcy posiadają umiejętności pedagogiczne i gruntowną wiedzę transportową, którą przekazują na szkoleniach. Właściciel firmy dr inż. Bogusław Madej zaliczył ponad 50 lat pracy i doświadczenia w transporcie. W swojej pracy zawodowej przez kilkunastoletnie okresy był dyrektorem PKS w Częstochowie, kierownikiem Zakładu w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie, prezesem Akademii Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Warszawie, a obecnie założył i prowadzi ATUT-BM Sp. z o.o. również w Warszawie. Autor lub współautor wielu wdrożeń naukowo-badawczych, kilkudziesięciu referatów konferencyjnych i kilkunastu książek o tematyce transportowej. Wieloletni wykładowca uczelniany oraz prowadzący szkolenia dla dorosłych. Posiada wieloletnie doświadczenie naukowe, pedagogiczne i praktyczne w transporcie drogowym.