Telefon:     690 936 501 (dr inż. Bogusław Madej)
Email:         bmadej@atut-bm.pl ; biuro@atut-bm.pl

OPINIE KLIENTÓW O NASZYCH SZKOLENIACH

certyfikat_biznesu

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika osób (pełne szkolenie)

 

Miejsce szkolenia: dowolne miejsce z dostępem do komputera i InternetuSzkolenie internetowe (e-learning) niepełne (tylko testy egzaminacyjne) - cena brutto za osobę922.5001-01-2021 - 31-12-2026
21-jpgSzkolenie przygotowujące osobę szkoloną na egzamin do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika osób.

INFORMACJE O SZKOLENIU


Do czego potrzebny jest certyfikat?

Zdobycie uprawnień przewoźnika drogowego osób wymaga spełnienia warunków koniecznych do uzyskania zezwolenia na wykonywanie przewoźnika drogowego osób (w transporcie krajowym) lub licencji unijnej przewozu osób (w transporcie międzynarodowym). Do wymagań tych zalicza się:

 1. Posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego osób.

 2. Dobra reputacja zawodowa (niekaralność sądowa w określonych rodzajach prawa).

 3. Wymagane zabezpieczenie finansowe.

 4. Zatrudnianie kierowców o wymaganych kwalifikacjach.

 5. Posiadanie tytułu prawnego do pojazdów.

 6. Zatrudnianie osoby zarządzającej transportem.

 7. Posiadanie siedziby eksploatacyjnej.

 8. Dostęp do zaplecza technicznego.

Wymagania podane w punktach od 2 do 8 kandydat na przewoźnika załatwia za pomocą umów, oświadczeń lub poręczeń. Najtrudniejszym wymaganiem jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych, gdyż zasób wiedzy transportowej należy udowodnić przez przystąpienie do egzaminu państwowego i zaliczenie go (w zakresie przewozu osób). Egzamin prowadzony jest przez Instytut Transportu Drogowego, który działa w imieniu Ministra Transportu.

Egzamin jest trudny, ale nasza firma prowadzi szkolenia przygotowujące do bezstresowego zaliczenia egzaminu stosując najnowocześniejsze metody szkolenia prowadzone przez wykładowców o dużym doświadczeniu pedagogicznym i gruntownej znajomości wiedzy w tym zakresie.

Kto powinien uzyskać certyfikat?

Szkolenie i certyfikat przeznaczone są dla:

 1. kandydatów na przewoźników drogowych zamierzających samodzielnie prowadzić działalność transportową w zakresie przewozu osób autobusami,

 2. osób zamierzającym rozpocząć pracę na stanowisku osoby zarządzającej transportem drogowym w firmie transportowej,
 3. przedsiębiorców zamierzających wykonywać pośrednictwo w przewozie osób.

Cena szkolenia

922,50 zł brutto - cena dla nowych klientów.

492,00 zł brutto - cena dla stałych klientów, jeżeli wcześniej  odbyli u nas szkolenie na certyfikat kompetencji zawodowych  w przewozach rzeczy.

Należność należy wpłacić: na konto bankowe w mBank nr konta 85 1140 2004 0000 3002 7850 5427.

Udostępnienie szkolenia: po wpływie należności na konto bankowe lub wcześniej po przesłaniu potwierdzenia bankowego wpłaty na adres bmadej@atut-bm.pl.

Termin i miejsce szkolenia

Termin szkolenia: ustala samodzielnie osoba szkolona - my dostosowujemy się do tego terminu.

Miejsce szkolenia: dowolne miejsce z dostępem do komputera i Internetu (może być np. dom lub praca)

Czas trwania szkolenia

Zdawalność szkolonych przez nas osób za pierwszym podejściem do egzaminu wynosi ponad 80%. Jednak, aby to uzyskać to na szkolenie należy poświęcić około 80 do 100 godzin.

Co oferujemy na szkoleniu?

Szkolenie prowadzone jest w trybie internetowym (e-learning). Osoba szkolona po zapisaniu się i dokonaniu opłaty otrzymuje drogą emailową login i hasło dostępu do szkolenia wraz z instrukcją zalogowania i korzystania ze szkolenia.

W ramach szkolenia udostępniamy internetową platformę szkoleniową na okres 1 miesiąca, a na niej:.

 1. Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego programem (patrz "Program szkolenia").
 2. Dostęp do internetowej platformy szkoleniowej 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu - osoba szkolona sama decyduje o wyborze godzin doby i dnia w ramach czasu dostępu 45 dni do szkolenia się.
 3. Prezentacje multimedialne (moduły ze slajdami opracowanymi w formie tekstowej, graficznej, filmowej i wykładem z podkładem głosowym lektora).
 4. Zadania egzaminacyjne (ponad 30 zadań z pełnymi rozwiązaniami w przewozach osób),
 5. Szybkie uproszczone testy z jednokrotnymi odpowiedziami do utrwalenia nabytej wiedzy z każdego tematu z  natychmiastowymi prawidłowymi odpowiedziami.
 6. Testy egzaminacyjne wielokrotnego wyboru (64 pytania; 4 odpowiedzi do każdego pytania w tym 1 - 3 odpowiedzi prawidłowych) losowane z bazy około 1400 pytań. Układ i ilość pytań w teście są identyczne, jak na egzaminie. Każdy rozwiązany test daje możliwość porównania odpowiedzi osoby uczącej się z odpowiedziami prawidłowymi - pokazane są wszystkie błędy w rozwiązanym teście, a do nich odpowiedzi prawidłowe.
 7. Elektroniczne materiały pomocnicze zawierające:
   • słownik pojęć i nowości pokazujących się w testach na egzaminie,
   • dostęp do bazy wiedzy zawierającej przepisy prawne i dodatkową poszerzoną wiedzę w temacie szkolenia,
   • zawsze prawnie aktualny elektroniczny dostęp do podręcznika naszego autorstwa "Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego" (stron: 484 strony).
 8. W czasie szkolenia osoba szkolona ma dostęp do komunikatora (wewnętrznej poczty elektronicznej) umożliwiającej kontakt z wykładowcami i zadawania pytań. Pytania można zadawać również w formie telefonicznej (Bogusław Madej - tel. 690 936 501) lub za pośrednictwem publicznej poczty elektronicznej (bmadej@atut-bm.pl).

Wymagania

Konieczność dostępu do komputera z systemem WINDOWS oraz głośników podłączonych do komputera lub wbudowanych w niego (w szkoleniu jest prowadzony wykład głosowy, stąd konieczność głośników).

Zalecane przeglądarki internetowe: Mozlilla Firefox, Opera, Chrome.

Jak obsługujemy osoby szkolone?

 1. Udostępniamy pełną aktualną wiedzę wymaganą na egzaminie.
 2. Zapewniamy stałą komunikację między wykładowcami i osobami szkolonymi za pomocą wewnętrznego komunikatora, telefonu (Bogusław Madej - tel.: 690 936 501) i ogólnodostępnej poczty telefonicznej (bmadej@atut-bm.pl),.
 3. Zapewniamy nadzór nad szkoleniem każdej osoby szkolonej i pełną pomoc w wyjaśnianiu problemów.

Nasz cel szkoleniowy

Naszym celem jest jakość szkolenia umożliwiająca zaliczenie egzaminu za pierwszym podejściem przez każdego uczestnika szkolenia. Dajemy pełną wiedzę wymaganą do egzaminu. Jednak, aby cel był możliwy oczekujemy również pełnego zaangażowania w naukę osób szkolonych. Tylko współpraca obu stron daje gwarancję osiągnięcia tego celu.

W czasie szkolenia opiekujemy się każdą osobą szkoloną udzielając wyjaśnień na szkoleniu stacjonarnym i internetowym. Jesteśmy cały czas dostępni i udzielamy wyjaśnień za pomocą komunikatora (wewnętrznej poczcie elektronicznej na platformie szkoleniowej), za pośrednictwem ogólnodostępnej poczty elektronicznej i w formie rozmów telefonicznych.

Stosujemy podejście „Szkolenia do skutku”. Oznacza to, że w przypadku nie zaliczenia egzaminu za pierwszym podejściem, nie zostawiamy osoby szkolonej, lecz nieodpłatnie (w ramach ceny szkolenia) przedłużamy jej dostęp do szkoleniowej platformy internetowej, aby mogła uczyć się do kolejnego egzaminu. Proces kończymy dopiero wówczas, gdy osoba zaliczy pozytywnie egzamin.

Program szkolenia

Moduł 1 - Prawo cywilne

 1. Rodzaje umów cywilno-prawnych zawieranych w transporcie drogowym (umów o przeniesienie praw, umów o korzystanie z cudzych rzeczy lub praw, umów o usługi i innych) oraz wynikające z nich obowiązki i odpowiedzialność.

 2. Negocjacje i sposoby zawierania umów w transporcie drogowym.

 3. Roszczenia i odszkodowania z tytułu strat ponoszonych w transporcie, związane z tym obowiązki i odpowiedzialność przewoźnika.

Moduł 2 - Prawo handlowe

 1. Przepisy w sprawie rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej w transporcie drogowym.

 2. Wybrane formy działalności przedsiębiorstw transportowych, zasady ich tworzenia i zarządzania nimi (firmy prawa cywilnego, spółki osobowe i kapitałowe prawa handlowego, spółdzielnie).

 3. Tworzenie, przekształcanie, łączenie, podział i upadłość przedsiębiorstw.

Moduł 3 - Prawo socjalne

 1. Wybrane elementy kodeksu pracy (umowy o pracę, ich rodzaje oraz sposoby zawierania i rozwiązywania; regulamin pracy; wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia; nagradzania i karanie pracowników; czas pracy oraz jego systemy i normy (czas normatywny, w godzinach nadliczbowych i nocnych); prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika; odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników oraz terminy przedawnienia roszczeń; bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie; nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy.

 2. Przepisy Unii Europejskiej w zakresie czasu pracy kierowców (normy czasu prowadzenia pojazdu, przerw w jeździe i odpoczynku).

 3. Tachografy analogowe i cyfrowe i ich obsługa.

 4. Obowiązki przewoźnika i kierowcy w zakresie przestrzegania czasu pracy kierowcy i eksploatacji tachografów.

 5. Kontrole na drodze i wynikające z nich obowiązki przewoźnika i kierowcy. Konsekwencje z braku przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców i niewłaściwej eksploatacji tachografów.

 6. Ubezpieczenia społeczne pracowników – rodzaje oraz obowiązki i odpowiedzialność pracodawców z nich wynikające.

 7. Przepisy dotyczące szkolenia kierowców zawodowych w zakresie kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawców z nich wynikające.

 8. Rola i funkcje różnych instytucji społecznych związanych z transportem drogowym (związki zawodowe, przedstawiciele pracowników, społeczni inspektorzy pracy, zrzeszenia przewoźników.

 9. Rola i funkcje instytucji kontrolnych związanych z transportem drogowym (Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Inspekcja Pracy, Policja drogowa).

Moduł 4 - Prawo podatkowe

 1. Podatki i ich rodzaje, dokumenty podatkowe i odpowiedzialność przewoźnika z tytułu podatków.

 2. Opłaty ponoszone w transporcie drogowym.

Moduł 5 - Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

 1. Podstawowe informacje o organizacji, zarządzaniu i planowaniu działalności przedsiębiorstwa.
 2. Podstawowe informacje z prawa bankowego i prawa finansowego. Rodzaje i zadania banków. Sposoby płatności i środki płatnicze (przelewy, akredytywa, czeki, weksle, karty płatnicze). Zasady udzielania kredytów bankowych.
 3. Podstawy rachunkowości. Podstawy zasad księgowości (plan kont i zasady księgowania). Sprawozdawczość finansowa (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne). Kalkulacja (przychód, zyski nadzwyczajne, nakład, wydatek koszt). Interpretacja dokumentów finansowych. Odpowiedzialność za prawidłowość prowadzenia rachunkowości.
 4. Kalkulacja kosztów i cen w transporcie. Rodzaje kosztów i zasady ich ustalania (kosztów jednostkowych na km, na dzień pracy, na tonę, na pojazd itp.). Ustalanie ceny minimalnej i rentowności przewozu.
 5. Rodzaje inwestycji i źródeł ich finansowania. Finansowanie inwestycji (ocena opłacalności i źródła finansowania).
 6. Podstawy zasad marketingu, reklamy i public relations oraz promocji i sprzedaży usług przewozowych.
 7. Rodzaje ubezpieczeń transportowych.
 8. Wykorzystanie teleinformatyki w transporcie (rodzaje i zasady wykorzystywanie komunikacji internetowej i emailowej).
 9. Zasady fakturowania usług przewozowych.

Moduł 6 - Dostęp do rynku

 1. Zasady dopuszczania do zawodu przewoźnika (Rozporządzenie WE nr 1071/2009 oraz ustawa o transporcie drogowym).

 2. Zasady dostępu do drogowego rynku przewozów osób i rzecz (Rozporządzenie WE nr 1073/2009 oraz ustawa o transporcie drogowym) - zakładanie przedsiębiorstwa transportowego (zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji unijnych) oraz przewozów na potrzeby własne (zaświadczeń). Opłaty administracyjne.

 3. Międzynarodowe i krajowe przepisy w zakresie wykonywania drogowego przewozu osób (prawo przewozowe). Umowy przewozowe i ich rodzaje. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność stron umowy przewozu. Szkody w przesyłkach bagażowych, reklamacje i ich załatwianie, roszczenia w przewozach oraz terminy ich przedawnień). Umowy i konwencje międzynarodowe w przewozach osób (ekologiczne, ruchu drogowego, socjalne, przewozowe). 

 4. Formalności celne i graniczne.

 5. Dokumentacja wymagana w transporcie drogowym.

 6. Kontrole kierowcy i przewoźnika - rodzaje i uprawnienie instytucji kontrolnych.

 7. Struktura i organizacja rynku transportowego.

Moduł 7 - Normy techniczne i techniczne aspekty działalności

 1. Wymagania techniczne i ekologiczne wobec pojazdów (certyfikacja, homologacja, rejestracja, wymiary, masy całkowite, naciski osi, przeglądy techniczne, normy ekologiczne pojazdów).
 2. Specjalizacja w transporcie drogowym osób. Rodzaje transportu drogowego osób (przewozy regularne i regularne specjalne, wahadłowe i okazjonalne).

Moduł 8 - Bezpieczeństwo drogowe

 1. Wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa ruchu drogowego (przepisy prawa o ruchu drogowym, statystyka wypadków drogowych).

 2. Zasady prawidłowej eksploatacji pojazdów.

 3. Wymagania i warunki wykonywania zawodu kierowcy (szkolenia, badania lekarskie i psychologiczne, prawo jazdy).

 4. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC, Car Assistance).

 5. Nadzór nad pracą kierowców i przestrzeganiem przez nich obowiązujących w transporcie drogowym przepisów.

 6. Podstawowe informacje o sieci drogowej i przejściach granicznych.

 7. Ograniczenia w ruchu drogowym.

Moduł 9 - Zadania egzaminacyjne

Ćwiczenia w zakresie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Zapewniamy dostęp do nauki zadań egzaminacyjnych (zadanie szczegółowo rozwiązywane linia po linii) oraz możliwości samodzielnego rozwiązywania zadań i porównywania ich z gotowymi szczegółowymi rozwiązaniami w następujących grupach egzaminacyjnych:

 1. budowanie harmonogramów pracy kierowców wg rozporządzenie (WE) nr 561/2006 oraz ustawy o czasie pracy kierowców,
 2. kalkulacja kosztów przewozu,
 3. obliczanie płac kierowców i składek ZUS,
 4. budowanie rozkładów jazdy,
 5. obliczania potoków pasażerów.

Moduł 10 - Testy egzaminacyjne

Zapewniamy dostęp do bazy do losowania dowolnej ilości testów z bazy liczącej około 1000 pytań egzaminacyjnych. Po rozwiązaniu testu jest on natychmiast sprawdzany przez program sprawdzający i wyświetlany osobie szkolonej z pokazaniem popełnionych błędów.

Spis treści podręcznika

PRAWO CYWILNE

1.  Definicja umowy

2.  Sposoby zawierania umów

3.  Formy zawierania umów

4.  Prawny podział umów

5.  Rzeczowy podział umów

     ♦  Umowy o przeniesienie praw

     ♦  Umowy o korzystanie z cudzych praw

     ♦  Umowy o usługi ogólne

     ♦  Umowy transportowe

     ♦  Inne umowy

6.  Przedawnienia

7.  Pełnomocnictwa do zarządzenia firmą

8.  Podsumowanie rozdziału

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI I PRAWO HANDLOWE

1.  Działalność gospodarcza

2.  Podejmowanie działalności gospodarczej

3.  Formy prowadzenia działalności gospodarczej

     ♦  Firmy prawa cywilnego

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Spółka cywilna

     ♦  Spółki prawa handlowego

         •  Osobowe spółki prawa handlowego

            -  Spółka jawna

            -  Spółka partnerska

            -  Spółka komandytowa

            -  Spółka komandytowo-akcyjna

         •  Kapitałowe spółki prawa handlowego

            -  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

            -  Spółka akcyjna

     ♦  Przekształcenie, łączenie i podział spółek

         •  Przekształcenie spółek

         •  Łączenie spółek

         •  Podział spółek

     ♦  Spółdzielnie

     ♦  Firmy i osoby zagraniczne

4.  Poziomy zarządzania przedsiębiorstwami

5.  Upadłość przedsiębiorstwa

5.  Podsumowanie rozdziału

PRAWO SOCJALNE

1.  Wybrane zagadnienie z prawa pracy

     ♦  Cel przepisów i definicje

     ♦  Podstawowe zasady prawa pracy

     ♦  Stosunek pracy i umowa o pracę

        •  Zawarcie umowy o pracę

        •  Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę

     ♦  Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona

     ♦  Inne świadczenia i odprawy związane z pracą

     ♦  Układ zbiorowy pracy i regulamin wynagradzania

     ♦  Obowiązki pracodawcy

     ♦  Obowiązki pracownika

     ♦  Prawa pracownika

     ♦  Regulamin pracy

     ♦  Odpowiedzialność porządkowa pracowników

        •  Odpowiedzialność materialna pracowników

        •  Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy

     ♦  Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

     ♦  Czas pracy pracowników

        •  Nominalny czas pracy

        •  Praca pracowników w godzinach nadliczbowych

        •  Praca pracowników w porze nocnej

        •  Praca pracowników w niedziele i święta

        •  Podróże służbowe

     ♦  Urlopy pracownicze

        •  Urlopy wypoczynkowe

        •  Urlopy bezpłatne

        •  Ochrona pracy kobiet

        •  Zatrudnienie młodocianych

     ♦  Rozpatrywanie sporów pracowniczych i przedawnienie roszczeń

     ♦  Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

     ♦  Podsumowanie rozdziału

2.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

     ♦  Podstawowe obowiązki pracodawcy

     ♦  Prawa i obowiązki pracownika

     ♦  Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia

     ♦  Profilaktyczna ochrona zdrowia

     ♦  Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

     ♦  Szkolenia

     ♦  Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

     ♦  Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

     ♦  Nadzór nad warunkami pracy

     ♦  Podsumowanie rozdziału

3.  Czas pracy kierowców

     ♦  Definicja czasu pracy
     ♦  Systemy czasu pracy

     ♦  Unijne normy czasu pracy kierowców

         •  Normy czasu prowadzenia pojazdu i przerw w prowadzeniu

             -  Normy nieprzerwanego czasu prowadzenia pojazdu

             -  Normy dziennego czasu prowadzenia pojazdu

             -  Normy tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu

             -  Normy dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu

         •  Normy czasu odpoczynku kierowcy

             -  Normy dziennego odpoczynku kierowcy

             -  Norma dziennego odpoczynku załogi dwuosobowej

             -  Norma dziennego odpoczynku na promie lub platformie pociągu

             -  Normy tygodniowego odpoczynku kierowcy

             -  Normy tygodniowego odpoczynku kierowcy w okazjonalnych przewozach osób

     ♦  Odstępstwa od przestrzegania przepisów rozporządzenie (WE) nr 561/2006

     ♦  Krajowe normy czasu prowadzenia pojazdu, przerw w prowadzeniu i odpoczynków kierowców
         wykonujących regularne przewozy osób
na trasach do 50 km

     ♦  Przerwy socjalne w pracy kierowców

     ♦  Nocna praca kierowców

     ♦  Praca kierowców w godzinach nadliczbowych

     ♦  Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy

     ♦  Podsumowanie rozdziału

4.  Tachografy

     ♦  Tachografy analogowe

     ♦  Tachografy cyfrowe

     ♦  Kontrola tachografów i czasu pracy kierowcy

     ♦  Eksploatacja tachografów – obowiązki pracodawcy

     ♦  Eksploatacja tachografów – obowiązki kierowcy

     ♦  Podsumowanie rozdziału

5.  Organizacje społeczne i zawodowe

     ♦  Związki zawodowe

     ♦  Krajowe organizacje zawodowe

        •  Krajowe organizacje zawodowe przewozu osób

        •  Krajowe organizacje zawodowe przewozów rzeczy

     ♦  Międzynarodowe organizacje zawodowe

PODATKI I OPŁATY

     ♦  Pojęcie podatku

     ♦  Podatki związane z majątkiem trwałym

     ♦  Podatki związane z eksploatacją pojazdów

     ♦  Podatki związane z działalnością gospodarczą

     ♦  Podsumowanie rozdziału

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

     ♦  Organizacja i zarządzanie

         •  Pojęcie i cel organizacji

         •  Otoczenie organizacji

         •  Struktura organizacyjna

         •  Zarządzanie firmą

             -  Rola zarządzania

             -  Rodzaje zarządzania

             -  Rola menedżera w zarządzaniu

             -  Rola zasobów w zarządzaniu

             -  Współczesne metody zarządzania

         •  Planowanie w firmie

             -  Pojęcia planowania i planu

             -  Metody planowania

             -  Budżet i budżetowanie

         •  Marketing w firmie

         •  Nowoczesne techniki elektroniczne w zarządzaniu

             -  Co to jest EDI?

             -  Techniki elektroniczne

                →  Systemy komputerowe

                →  Sieci komputerowe

                →  Usługi telekomunikacyjne

         •  Podsumowanie rozdziału

     ♦  Prawo finansowe

         •  System ewidencji gospodarczej

             -  Ewidencja operatywna

             -  Rachunkowość

                →  Księgowość

                →  Koszty w przedsiębiorstwie

                →  Kalkulacja

                      ◊  Analizy ex post

                      ◊  Analizy ex ante

                →  Sprawozdawczość finansowa

                →  Analiza finansowa przedsiębiorstwa

                →  Amortyzacja

                →  Odpowiedzialność w zakresie rachunkowości

             -  Statystyka

             -  Podsumowanie rozdziału

         •  Bieżące finansowanie przedsiębiorstw

             -  Banki i rozliczenia bankowe

                →  Banki i ich rodzaje

                →  Kryteria wyboru banku

             -  Finansowe rozliczenia bankowe

                →  Rozliczenia gotówkowe

                →  Rozliczenia bezgotówkowe

                →  Usługi depozytowe

                →  Poręczenia

             -  Podsumowanie rozdziału

         •  Kredyty bankowe i ich zabezpieczanie

             -  Pojęcie kredytu i ich rodzaje

             -  Zabezpieczenie kredytów

             -  Podsumowanie rozdziału

         •  Inwestycje i ich finansowanie

             -  Pojęcie inwestycji

             -  Źródła finansowania inwestycji

             -  Ocena opłacalności inwestycji

             -  Podsumowanie rozdziału

     ♦  Ubezpieczenia w transporcie drogowym

         •  Ubezpieczenia społeczne

             -  Ubezpieczenia pracownicze

                →  Ubezpieczenia emerytalne

                →  Ubezpieczenia rentowe

                →  Ubezpieczenia chorobowe

                →  Ubezpieczenia wypadkowe

             -  Ubezpieczenia zdrowotne

         •  Ubezpieczenia działalności gospodarczej

             -  Ubezpieczenia osobowe

             -  Ubezpieczenia majątkowe

                →  Ubezpieczenie mienia

                →  Ubezpieczenia OC

         •  Ubezpieczenia komunikacyjne

             -  Ubezpieczenie OC

             -  Ubezpieczenie „Zielona karta”

             -  Ubezpieczenie AC

             -  Ubezpieczenie NNW

             -  Ubezpieczenie Car Assistance

         •  Podsumowanie rozdziału

WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO

1.  Warunki wspólne wykonywania krajowego transportu drogowego osób i rzeczy

     ♦  Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika

         •  Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

             -  Dobra reputacja

             -  Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

             -  Zabezpieczenie finansowe

             -  Kierowcy o wymaganych kwalifikacjach

             -  Pojazdy

             -  Osoba zarządzająca transportem

             -  Siedziba

             -  Baza eksploatacyjna

         •  Jak uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

         •  Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia

     ♦  Licencja wspólnotowa

2. Dodatkowe warunki wykonywania transportu drogowego osób

     ♦  Licencje na wykonywanie przewozów osób małymi pojazdami

     ♦  Zezwolenia w przewozach osób

         •  Rodzaje przewozów osób

         •  Zezwolenia na regularne i regularne specjalne krajowe przewozy osób

         •  Zezwolenia w międzynarodowych przewozach osób

     ♦  Organizacja przewozów osób wg nowych przepisów

         •  Organizacja przewozów osób w krajowym transporcie publicznego według nowych przepisów

             -  Zasady organizacji przewozów osób wg nowych przepisów

                →  Zaświadczenie na wykonywani publicznego transportu zbiorowego

                →  Potwierdzenia zgłoszenia przewozu

         •  Organizacja przewozów osób w międzynarodowym transporcie publicznym wg nowych przepisów

     ♦  Pośrednictwo przy przewozie osób

     ♦  Przewozy osób na potrzeby własne

     ♦  Przewozy kabotażowe osób

     ♦  Wykonywanie przewozów osób wg prawa przewozowego

         •  Umowa przewozu osób

         •  Umowa przewozu bagażu

         •  Prawa pasażerów

         •  Honorowanie ulg obywateli

         •  Rozkłady jazdy w publicznej komunikacji autobusowej

3. Dodatkowe warunki wykonywania transportu drogowego rzeczy

     ♦  Licencje w transporcie rzeczy małymi pojazdami

     ♦  Dodatkowe zezwolenia w transporcie rzeczy

         •  Zezwolenia w krajowych specjalizowanych przewozach rzeczy

         •  Zezwolenia zagraniczne w międzynarodowych przewozach

     ♦  Wykonywanie przewozów rzeczy wg Konwencji CMR

         •  Umowa przewozu rzeczy

         •  Reklamacje, roszczenia i ich przedawnienie

     ♦  Pośrednictwo w przewozie rzeczy

     ♦  Przewozy rzeczy na potrzeby własne

     ♦  Przewozy kabotażowe – warunki wykonywania

         •  Przewozy kabotażowe na obszarze Unii Europejskiej

         •  Przewozy kabotażowe poza obszarem Unii Europejskiej

4. Zasady korzystania z zezwoleń, licencji i zaświadczeń

     ♦  Nowe wypisy z zezwoleń, licencji i zaświadczeń

     ♦  Zawieszanie zezwoleń i licencji

     ♦  Przenoszenie uprawnień do zezwoleń i licencji

     ♦  Cofanie zezwoleń i licencji

     ♦  Wygasanie zezwoleń i licencji

5.  Opłaty administracyjne w transporcie drogowym

6.  Fakturowanie usług przewozowych

7.  Spedycja

8.  Logistyka

9.  Podsumowanie rozdziału

10.  Umowy międzynarodowe w transporcie

     ♦  Prawo Unii Europejskiej

     ♦  Umowy bilateralne

     ♦  Konwencje międzynarodowe

         •  Konwencje międzynarodowe dla przewozów osób i rzeczy

             -  Porozumienie EKMT

             -  Konwencje regulujące przepisy ruchu drogowego

             -  Konwencje socjalne w transporcie

             -  Konwencja celna CPD

         •  Konwencje międzynarodowe w przewozach osób

         •  Konwencje międzynarodowe w przewozach rzeczy

             -  Konwencja CMR

             -  Reguły INCOTERMS

             -  Konwencja ATP

             -  Umowa Europejska ADR

             -  Konwencja Bazylejska

             -  Konwencja o bezpiecznych kontenerach

         •  Konwencje celne

             -  Wspólna Procedura Tranzytowa

             -  Konwencja TIR

             -  Konwencja ATP

     ♦  Podsumowanie rozdziału

11. Kontrole w transporcie

     ♦  Kontrole administracyjne

     ♦  Inspekcja Transportu Drogowego

     ♦  System KREPTD

     ♦  Policja drogowa

     ♦  Państwowa Inspekcja Pracy

     ♦  Inne kontrole

         •  Urzędy Celno-Skarbowe

         •  Straż Graniczna

         •  Straż Gminna (Miejska)

         •  Zarządcy Dróg Publicznych

         •  Straż Leśna

         •  Straż Pożarna

         •  Państwowa Inspekcja Sanitarna

         •  Państwowa Inspekcja Weterynaryjna

     ♦  Podsumowanie rozdziału

12. Struktura i organizacja transportu drogowego

     ♦  Struktura i organizacja transportu osób

     ♦  Struktura i organizacja transportu rzeczy

NORMY TECHNICZNE I TECHNICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI

1.  Utrzymanie stanu technicznego pojazdów

     ♦  Certyfikacja i homologacja

     ♦  Badania techniczne pojazdów

     ♦  Rejestracja pojazdów

     ♦  Obsługa pojazdów

     ♦  Naprawy pojazdów

     ♦  Zużycie pojazdów

2.  Wyposażenie wspólne dla wszystkich pojazdów

3.  Wymagania ekologiczne wobec pojazdów

4.  Informacje dodatkowe w zakresie przewozów osób

     ♦  Parametry techniczne i wyposażenie autobusów

         •  Specjalizacja w zakresie przewozów osób

         •  Informacje dodatkowe w zakresie przewozów rzeczy

     ♦  Parametry techniczne i wyposażenie samochodów ciężarowych

         •  Urządzenia ładunkowe

         •  Opakowania towarów

         •  Jednostki ładunkowe

         •  Paletyzowanie

         •  Pakietowanie

         •  Konteneryzacja

     ♦  Specjalizacja w zakresie przewozów rzeczy

         •  Przewozy ADR

         •  Przewozy odpadów

         •  Przewozy szybko psujących się artykułów żywnościowych

         •  Przewozy żywych zwierząt

         •  Przewozy nienormatywne

         •  Przewozy kombinowane

         •  Przewozy towarów wrażliwych

5. Podsumowanie rozdziału

BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE

1.  Bezpieczeństwo drogowe w przewozach osób i rzeczy

     ♦  Wymagania wobec kierowców

         •  Posiadanie wymaganego prawa jazdy

         •  Posiadanie kwalifikacji zawodowych

     ♦  Sieci drogowe w kraju i w Europie

         •  Sieć dróg krajowych

         •  Sieć dróg w Europie

     ♦  Zachowanie się w wypadkach drogowych

         •  Rodzaje wypadków drogowych

         •  Przyczyny wypadków drogowych

             -  Prędkość a wypadki drogowe

             -  Alkohol a wypadki drogowe

             -  Pogoda a wypadki drogowe

         •  Zasady postępowania w wypadkach drogowych

2.  Bezpieczeństwo drogowe w przewozach rzeczy

     ♦  Dodatkowe uprawnienia kierowców

     ♦  Ograniczenia w ruchu drogowym

     ♦  Załadunek pojazdów i techniki mocowania ładunków

         •  Bezpieczeństwo przewozu

         •  Obowiązki uczestników przewozu

         •  Czynniki decydujące o prawidłowym załadunku pojazdu

             -  Ograniczenia konstrukcyjne nadwozi pojazdów

             -  Ograniczenia ładowania pojazdów

             -  Stabilność ładunku

             -  Zasady rozmieszczania ładunków w pojeździe

         •  Sposoby mocowania ładunku i środki do tego stosowane

         •  Podstawowe warunki prawidłowego załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków

3.  Podsumowanie rozdziału 429

TESTY EGZAMINACYJNE

1.  Test - przykład dla przewozu osób

2.  Test – przykład dla przewozu rzeczy

ZADANIA EGZAMINACYJNE

1.  Przykładowe zadania w zakresie przewozu osób

     ♦  Zadanie 1 – Kalkulacja kosztów przewozu

     ♦  Zadanie 2 – Harmonogram czasu pracy

     ♦  Zadanie 3 – Budowanie rozkładu jazdy

     ♦  Zadanie 4 – Potoki pasażerów

     ♦  Zadanie 5 – Harmonogram planowania czasu i kosztu wycieczki

2.  Przykładowe zadania w zakresie przewozu rzeczy

     ♦  Zadanie 1 – Kalkulacja kosztów przewozu

     ♦  Zadanie 2 – Harmonogram zadania przewozowego

3.  Przykładowe zadania wspólne dla przewozu osób i rzeczy

     ♦  Zadanie 1 – Rozliczanie wynagrodzeń i ZUS

POZOSTAŁE INFORMACJE

1.  Zasady egzaminowania

2.  Odpowiedzi do pytań testowych

3.  Bibliografia

Galeria podręcznika

RODO

Posiadamy wdrożony system ochrony danych osobowych RODO. Dane osobowe każdej osoby szkolonej są w nas chronione zgodnie z przepisami RODO. Każda osoba szkolona logująca się po raz pierwszy na internetową platformę szkoleniową jest zapoznana z naszym systemem i potwierdza to wypełnieniem krótkiej ankiety. Po szkoleniu w każdym czasie osoba szkolona ma prawo żądania usunięcia z naszej bazy swoich danych osobowych. Takie żądanie może zgłosić bezpośrednio do systemu RODO na platformie szkoleniowej.

Kwalifikacje wykładowców

Nasi wykładowcy posiadają umiejętności pedagogiczne i gruntowną wiedzę transportową, którą przekazują na szkoleniach. Właściciel firmy Bogusław Madej w latach 1998-2002 w Instytucie Transportu Samochodowego (jako kierownik) tworzył podwaliny certyfikacji przewoźników drogowych w Polsce i uruchamiał proces egzaminowania, a w latach 2002-2004, był szefem grupy egzaminatorów, którzy przeegzaminowali prawie 80 000 przewoźników. Osobiście w ramach tej grupy prowadził również egzaminy. W latach 2004-2018 był prezesem utworzonej przez siebie Akademii Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Warszawie, gdzie prowadził działalność szkoleniową w transporcie, w tym również prowadził szkolenie w zakresie certyfikacji kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego. W 2019 roku zrezygnował z kierowania Akademią i założył nową firmę ATUT-BM, w której jest prezesem, a w ramach szkoleń dalej przekazuje swoja wiedzę transportową.

 

UWAGA: film ma objętość 69 MB - wgrywa się ok. 15 sekund.

Czas trwania filmu - 2 minuty 51 sekund.

 


CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA


Czy szkolenie na certyfikat kompetencji zawodowych jest obowiązkowe?

Przepisy nie przewidują obowiązkowego szkolenia przed egzaminem. Do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych każda osoba posiadająca niezbędną wiedzę może przystąpić do egzaminu bez uczestnictwa w szkoleniu. Jednak egzamin jest na tyle trudny, że znaczna większość przed przystąpienie do egzaminy dobrowolnie korzysta ze szkoleń.

Co zrobić, aby przystąpić do egzaminu?

Egzamin przeprowadza: Instytut Transportu Samochodowego.

Aby przystąpić do egzaminu należy dokonać zgłoszenia do Instytutu. W przypadku szkolenia internetowego nie mamy możliwości spotkać się bezpośrednio z osobą szkoloną, aby pomóc jej w przygotowaniu dokumentów zgłoszenia na egzamin, dlatego każdy uczestnik szkolenia to zrobić samodzielnie. Aby w tym pomóc poniżej przedstawiamy szczegółową instrukcję, w jaki sposób przygotować zgłoszenia na egzamin.

Miejsce i termin egzaminu: osoba szkolona może wybrać z listy ogłoszonej przez Instytut Transportu Samochodowego (lista miejsc i terminów egzaminów).

Zgłoszenie na egzamin – aby podejść do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych należy na co najmniej 2 tygodnie przed terminem egzaminu złożyć do Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie:

 1. Wniosek o uzyskanie określonego rodzaju certyfikatu (wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej ITS).
 2. Kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat (800 PLN, z czego 300 zł to koszt certyfikatu, a 500 zł to koszt egzaminu),
 3. zdać egzamin w miejscu i terminie uzgodnionym w Instytutem Transportu Samochodowego.

UWAGA: Ze względu na epidemię CoID 19 (koronawirusa) osoby przystępujące do egzaminu muszą spełnić dodatkowe środki bezpieczeństwa na egzaminie  → Zobacz jakie?

Jak wygląda egzamin?

Rodzaje i zawartość egzaminu - prawo dopuszcza 3 rodzaje certyfikatów (przewóz osób, przewóz rzeczy oraz pośrednictwo w przewozie rzeczy), które są rozdzielne. Na każdy z nich egzamin przebiega w dwóch etapach:

 1. Etap 1 - test egzaminacyjny składający się z 64 pytań (8 bloków wiedzy, a z każdego bloku losowane jest 8 pytań). Każde pytanie składa się z 4 odpowiedzi, z których co najmniej jedna, dwie lub trzy mogą być prawdziwe. Za pełną odpowiedź na pytanie uzyskuje się 1 punkt, za brak odpowiedzi lub odpowiedź niepełną – 0 punktów. W teście można uzyskać maksymalnie 64 punkty (64 pytania x 1 punkt).

 2. Etap 2 - Zadanie problemowe składa się z dwóch części. Każda z części posiada dwa pytania problemowe do rozwiązania.
  W pierwszym zadaniu problemowym każdy otrzymuje do rozwiązania losowane zadanie z budowania harmonogramów pracy kierowcy.

  W drugim zadaniu problemowym może wystąpić losowane zadanie:

  • w przewozach rzeczy - z tematyki dotyczącej obliczania:
   •  kosztów przewozu lub
   •  płac kierowców i składek ZUS,

  • w przewozach osób - z tematyki dotyczącej:
   •  obliczania kosztów przewozu lub 
   •  obliczania płac kierowców i składek ZUS lub
   •  budowania rozkładów jazdy lub
   •  obliczania potoków pasażerów.

Za każde pytanie problemowe w zadaniu można uzyskać od 0 do 4 punktów, zależnie od kompletności jego rozwiązania. Do każdej oceny pytania problemowego stosowany jest mnożnik przeliczeniowy 4 (ma to na celu porównywalne punktowanie zadań problemowych i testów – w ten sposób za zadanie problemowe również można uzyskać maksymalnie 64 punkty, czyli tak jak w teście (2 części w zadaniu problemowym x 2 pytania problemowe w każdej części x maksymalnie 4 punkty za rozwiązanie każdego pytania x przelicznik 4 = maksymalnie 64 punkty).

 

Ocena egzaminu - zaliczenie egzaminu następuje, jeżeli osoba egzaminowana uzyska:

 • w każdej części egzaminu (w teście i w zadaniu problemowym), co najmniej 50% maksymalnej ilości punktów, czyli po 32 punkty (64 punkty x 50%),

 • łącznie w całym egzaminie (w teście + zadaniu problemowym), co najmniej 60% maksymalnej, łącznej ilości punktów, czyli 77 punktów (128 punktów x 60%).

Gdzie można znaleźć znaleźć wynik egzaminu?

Wynik egzaminu ogłaszany jest przez Instytut Transportu Samochodowego na własnej stronie internetowej → Wynik egzaminu.

Jakie uprawnienie nabędzie osoba szkolona po zaliczeniu egzaminu?

Certyfikat kompetencji zawodowych jest dokumentem potwierdzającym posiadanym wiedzę niezbędną w transporcie drogowym i jest jednym z dokumentów wymaganych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w branży transportu drogowego (zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej w przewozie osób lub rzeczy).

Jak uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji unijnej osób lub rzeczy?

Parametr

Krajowe przewozy

Międzynarodowe przewozy

 

osób

rzeczy

osób

rzeczy

Rodzaj dokumentu dopuszczenia do rynku

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy

Licencja unijna przewozu osób

Licencja unijna przewozu osób

Kto wydaje?

Starosta

Inspekcja Transportu Drogowego

Okres obowiązywania

Na czas nieoznaczony

5 lub 10 lat

Koszt wydania

1000 zł + 100 zł za każdy pojazd + 10% za każdy wypis

Do 5 lat
3600 zł + 396 zł za każdy wypis

Do 10 lat
2 razy więcej

 

Do 5 lat
4000 zł + 440 zł za każdy wypis

Do 10 lat
2 razy więcej

Do uzyskania zezwolenia lub licencji unijnej wymagane jest złożenie wniosku oraz niżej podanych załączników

Dobra reputacja

Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy, wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS oraz osoby zarządzającej, w którym stwierdzają brak nałożonych wobec nich:

 1. wykonalnych decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej za poważne naruszenie określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego oraz zmieniającego załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zwanym dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/403”, jeżeli częstotliwość ich występowania, zgodnie z załącznikiem II do tego rozporządzenia wymaga oceny dobrej reputacji,

 2. mandatów karnych za wykroczenia stanowiące poważne naruszenie określone w załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, jeżeli częstotliwość ich występowania, zgodnie z załącznikiem II do tego rozporządzenia, wymaga oceny dobrej reputacji

 3. wykonalnych decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej za najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku nr IV do rozporządzenia (WE) 1071/2009, lub

 4. mandatów karnych stanowiących kary za wykroczenie stanowiące najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku nr IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Do naruszeń tych (pkt 4.) należą:

 1. Przekroczenie maksymalnych sześcio – lub czternastodniowych okresów prowadzenia pojazdu o co najmniej 25 %.

 2. Przekroczenie, w rozliczeniu dziennym, o co najmniej 50 % maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy lub czasu odpoczynku trwającego nieprzerwanie przynajmniej 4,5 godziny

 3. Brak tachografu lub ogranicznika prędkości lub korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy w urządzeniach rejestrujących lub ograniczniku prędkości, lub fałszowanie wykresów lub danych pobranych z tachografu lub karty kierowcy..

 4. Kierowanie pojazdem bez ważnego certyfikatu stwierdzającego zdatność do ruchu drogowego, jeżeli taki dokument jest wymagany na mocy prawa wspólnotowego, lub z poważnym uszkodzeniem między innymi układu hamulcowego, kierowniczego, kół/opon, zawieszenia lub podwozia, które mogłoby stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego prowadzące do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu.

 5. Transport towarów niebezpiecznych, których transport jest zakazany lub które są przewożone w sposób zakazany lub bez zezwolenia, lub bez oznaczenia ich w pojeździe jako towarów niebezpiecznych, i tym samym zagrożenie stanowienie zagrożenia życia lub środowiska w takim stopniu, że prowadziłoby to do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu.

 6. Przewóz osób lub towarów bez ważnego prawa jazdy lub przez przedsiębiorcę, który nie posiada ważnej licencji wspólnotowej.

 7. Posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy, kartą, której nie jest posiadaczem lub którą otrzymał na podstawie fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów.

 8. Przewóz towarów przekraczających o 20 % lub więcej maksymalną dopuszczalną masę całkowitą w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton oraz przekraczających o 25 % lub więcej – w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 ton.

Kwalifikacje zawodowe

Certyfikat kompetencji zawodowych w przewozie osób

Certyfikat kompetencji zawodowych w przewozie rzeczy

Certyfikat kompetencji zawodowych w przewozie osób

Certyfikat kompetencji zawodowych w przewozie rzeczy

Zdolność finansowa

Przewoźnik prowadzący działalność transportową musi w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe polegające na dysponowaniu kapitałem o wartości co najmniej 9000 euro w przypadku pierwszego pojazdu i 5 000 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

Poświadczyć to może jednym z trzech niżej podanych dokumentów:

 1. oryginałem lub kopią poświadczoną przez wystawiającego lub notariusza za zgodność z oryginałem rocznym sprawozdaniem finansowym wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu),

 2. gwarancją bankową (oryginałem),

 3. ubezpieczeniem w tym ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej (oryginałem lub kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wystawcę lub notariusza).

Zarządzający transportem drogowym

Osoba ta musi posiadać wymagane kompetencje zawodowe, potwierdzone certyfikatem kompetencji zawodowych w przewozach drogowych osób lub rzeczy, oraz cieszyć się dobrą reputacją.

Zarządzającym transportem może być

 1. właściciel,
 2. współmałżonek – zarządzający,
 3. udziałowiec,
 4. zarządzający zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS,
 5. dyrektor
 6. pracownik,

który na podstawie umowy o pracę (jeżeli jest wymagana), będzie w sposób rzeczywisty i ciągły zarządzał operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa.

Może to być również inna osoba (posiadająca certyfikat kompetencji i dobrą reputację), która na podstawie umowy cywilno-prawnej została uprawniona do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy pod warunkiem że:

 1. umowa wiążąca ją z przedsiębiorcą precyzuje zadania, które ma wykonywać w sposób rzeczywisty i ciągły oraz określa zakres obowiązków związanych z funkcją zarządzającego transportem,
 2. kieruje operacjami transportowymi w nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstwach, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów;
 3. posiada miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty.

Adres siedziby firmy

Konieczność posiadania siedziby firmy, w której prowadzona będzie działalność. Zobowiązany jest przechowywać w niej  dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz wszelkie inne dokumenty mogące służyć organom kontroli. Do wniosku należy podać adres, jej identyfikatory (CEIDG, Regon, NIP, telefon, email) oraz charakter prawny firmy.

Baza eksploatacyjna

Oświadczenie zawierające informację o dysponowaniu miejscem wyposażonym w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:

 1. miejsce postojowe,
 2. miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
 3. miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

Kierowcy

Oświadczenie o obowiązku zatrudnienia kierowców o wymaganych kwalifikacjach (prawo jazdy, badania lekarskie i psychologiczne, obowiązkowe szkolenie zawodowe) oraz wobec których nie orzeczono sądowego zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Pojazdy

Licencjonowaniu podlegają wyłącznie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, oraz zarejestrowane na terytorium RP.

Ubiegając się o licencję należy wypełnić wniosek zawierający między innymi:

 1. Numer rejestracyjny

 2. Markę pojazdu

 3. Numer identyfikacyjny pojazdu – VIN

 4. Rok produkcji

 5. Liczba miejsc – w przewozie osób.

 6. Rodzaj pojazdu: C – ciągnik samochodowy, T – samochód ciężarowy, P – pojazd z przyczepą – w przewozie rzeczy.

 7. Dopuszczalną ładowność (kg) – w przewozie rzeczy.

 8. DMC poj./zesp. poj. (kg) – w przewozie rzeczy.

 9. Prawo dysponowania: D – dzierżawa, F – współwłasność przedsiębiorcy lub własność spółki osobowej, L – leasing, N – najem, O – własność przedsiębiorcy, P – umowa użyczenia

 10. Ważność prawa dysponowania: dzień/miesiąc/rok lub bezterminowo.

Do każdego pojazdy powinien zostać wydany wypis (liczba wnioskowanych wypisów  nie może przekroczyć liczby pojazdów).