Telefon:     690 936 501 (dr inż. Bogusław Madej)
Email:         bmadej@atut-bm.pl ; biuro@atut-bm.pl

OPINIE KLIENTÓW O NASZYCH SZKOLENIACH

certyfikat_biznesu

Przewozy towarów niebezpiecznych (szkolenie dla nadzoru)

 

Miejsce szkolenia: dowolne miejsce z dostępem do komputera i InternetuSzkolenie internetowe (e-learning) - cena brutto za osobę430.5011-11-2021 - 31-12-2026
34-jpgSzkolenie zawierające podstawowe informacje z zakresu transportu drogowego towarów niebezpiecznych. Przeznaczone jest dla nadzoru zrządzającego przewozem rzeczy oraz dla nadzoru i pracowników magazynów zajmujących się załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych.

INFORMACJE O SZKOLENIU


Cel szkolenia

 

Towary niebezpieczne są wszechobecne w naszym życiu i działalności. Z drugiej strony posiadają właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne, które mogą być duży, zagrożeniem dla ludzi, innych organizmów żywych oraz środowiska naturalnego. Dlatego ich produkcja, składowanie i przechowywanie, transport i posługiwanie się nimi musi być ściśle kontrolowane. Podstawowym przepisem międzynarodowym regulującym zasady użytkowania towarów niebezpiecznych jest Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Umowa ADR).

Umowa ADR reguluje:

 1. Zakres i stosowanie umowy ADR.
 2. Szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych.
 3. Obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa.
 4. Kontrola oraz inne środki wspomagające, stosowane w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa.
 5. Ograniczenia w transporcie wprowadzone przez właściwe władze,
 6. Przepisy dotyczące ochrony towarów niebezpiecznych.
 7. Szczegółowa klasyfikacja towarów niebezpiecznych.
 8. Wykaz towarów niebezpiecznych.
 9. Towary niebezpieczne pakowane w ilościach ograniczonych.(LQ)
 10. Towary niebezpieczne pakowane w ilościach wyłączonych (EQ).
 11. Załącznik A - Przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów niebezpiecznych:
  • Przepisy dotyczące opakowań i cystern.
  • Procedury nadawcze (umieszczanie oznakowań i nalepek ostrzegawczych na opakowaniach i pojazdach).
  • Przepisy dotyczące warunków przewozu, załadunku, rozładunku oraz manipulowania ładunkiem.
 12. Załącznik B - Przepisy dotyczące środków transportu i operacji transportowych:
  • Wymagania dotyczące załogi pojazdu, wyposażenia, postepowania i dokumentacji,
  • Wymagania dotyczące konstrukcji i wyposażenia pojazdów.

Umowa ADR zawiera 1323 strony formatu A4, co czyni ją jedną z najbardziej obszernych przepisów prawnych. W szkoleniu najważniejsze jej części, niezbędne nadzorowi transportowemu oraz nadzorowi i pracownikom magazynów za- i wyładunkowych, omówiono w sposób przystępny w formie graficznej i wykładu słownego.

Dla kogo przewidziane jest szkolenie?

 

Szkolenie i certyfikat przeznaczone są dla:

 1. nadzoru firm transportowych zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych,

 2. nadzoru magazynów oraz pracowników magazynów, w których prowadzone jest przechowywanie, manipulowanie załadunek i rozładunek towarów niebezpiecznych,

 3. pracowników spedycji organizujących przewozy towarów niebezpiecznych,
 4. inne osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę o znajomość przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych (studentów, innych pracowników).

UWAGA: szkolenie to nie jest przeznaczone dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Kierowcy muszą ukończyć szkolenie obowiązkowe w tym zakresie zakończone egzaminem państwowym przez komisją wyznaczoną przez marszałka województwa w okresach co 5 lat.

Miejsce, termin, czas trwania i dostępu oraz cena szkolenia

Miejsce szkolenia: szkolenie prowadzone jest w trybie internetowym w dowolnym miejscu. w którym jest komputer i dostęp do Internetu. 

Termin szkolenia: do uzgodnienia z osobą szkoloną.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin.

Czas dostępu do szkolenia: 7 dni od momentu udostępnienia..

Cena szkolenia: 430,50 PLN (350 PLN nett + 23% VAT).

Należność należy wpłacić:

 1. przez niniejszą stronę internetową z płatnością przez tPay (klawisz na dole strony ZAPIS SIĘ) lub
 2. bezpośrednio na konto bankowe w mBank nr konta 85 1140 2004 0000 3002 7850 5427 podając jednocześnie:
  • nazwę szkolenia,
  • nazwisko i imię,
  • telefon (do kontaktu),
  • email (do wysyłki instrukcji szkolenia i przesłania faktury),
  • dane do faktury (nazwa firmy i NIP - dla faktury na firmę albo adres zamieszkania - dla faktury imiennej).

Udostępnienie szkolenia: po wpływie należności na konto bankowe lub wcześniej po przesłaniu potwierdzenia bankowego wpłaty na adres bmadej@atut-bm.pl.

Co oferujemy na szkoleniu?

 

Szkolenie prowadzone jest w trybie internetowym (e-learning). Osoba szkolona po zapisaniu się i dokonaniu opłaty otrzymuje drogą emailową login i hasło dostępu do szkolenia wraz z instrukcją zalogowania i korzystania ze szkolenia.

W ramach szkolenia udostępniamy internetową platformę szkoleniową na okres 7 dni), a na niej:.

 1. Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego programem (patrz "Program szkolenia).
 2. Dostęp do internetowej platformy szkoleniowej 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu - osoba szkolona sama decyduje o wyborze godzin doby i dnia w ramach czasu dostępu (30 dni) do szkolenia się.
 3. Prezentacje multimedialne (moduły ze slajdami opracowanymi w formie tekstowej, graficznej, filmowej i wykładem z podkładem głosowym lektora).
 4. Elektroniczne materiały pomocnicze zawierające:
  • słownik pojęć wraz z opisem występujących w przewozach towarów niebezpiecznych,
  • dostęp do bazy wiedzy zawierającej przepisy prawne i dodatkową poszerzoną wiedzę w temacie szkolenia,
  • Umowę ADR w wersji 2021-2023 w wersji elektonicznej (eBOOK) oraz w wersji PDF. (1323 strony formatu A4).
 5. Testy egzaminacyjne jednokrotnego wyboru (15 pytań; 3 odpowiedzi do każdego pytania w tym 1 odpowiedź prawidłowa) losowane z bazy ponad 300 pytań. Test jest zaliczony, jeżeli uzyskane zostanie 60% odpowiedzi prawidłowych. Każdy rozwiązany test daje możliwość porównania odpowiedzi osoby uczącej się z odpowiedziami prawidłowymi - pokazane są wszystkie błędy w rozwiązanym teście, a do nich odpowiedzi prawidłowe.
 6. W czasie szkolenia osoba szkolona ma dostęp do komunikatora (wewnętrznej poczty elektronicznej) umożliwiającej kontakt z wykładowcami i zadawania pytań. Pytania można zadawać również w formie telefonicznej (Bogusław Madej - tel. 690 936 501) lub za pośrednictwem publicznej poczty elektronicznej (bmadej@atut-bm.pl).
 7. Po zakończeniu szkolenia - możliwość samodzielnego wydruku zaświadczenia z ukończenia szkolenia (format A4).

Wymagania

 

Konieczność dostępu do komputera z systemem WINDOWS oraz głośników podłączonych do komputera lub wbudowanych w niego (w szkoleniu jest prowadzony wykład głosowy, stąd konieczność głośników).

Zalecane przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox, Opera, Chrome.

Jak obsługujemy osoby szkolone?

 1. Udostępniamy pełną podstawową wiedzę dotyczącą transportu drogowego towarów niebezpiecznych.
 2. Zapewniamy stałą komunikację między wykładowcami i osobami szkolonymi za pomocą wewnętrznego komunikatora, telefonu (Bogusław Madej - tel.: 690 936 501) i ogólnodostępnej poczty telefonicznej (bmadej@atut-bm.pl),.
 3. Zapewniamy nadzór nad szkoleniem każdej osoby szkolonej i pełną pomoc w wyjaśnianiu problemów.

Nasz cel szkoleniowy

 

Naszym celem jest jakość szkolenia umożliwiająca przyswojenie przez osobę szkoloną wiedzy oferowanej w szkoleniu.

Program szkolenia

 

Moduł 1 - Informacje ogólne

 

Definicja towaru i materiału niebezpiecznego. Przykłady skutków, jakie mogą wywołać towary niebezpieczne. Umowa ADR, jej struktura i miejsce w przepisach prawa międzynarodowego. Definicje podstawowych pojęć z zakresu towarów niebezpiecznych. Organy nadzoru nad transportem towarów niebezpiecznych.

 

Moduł 2 - Rozpoznawanie zagrożeń

 

Ogólny podział towarów niebezpiecznych. Zasady klasyfikacji towarów niebezpiecznych. Podział materiałów niebezpiecznych na klasy. Zasady powiązań klas z kodem klasyfikacyjnym i grupą pakowania towarów niebezpiecznych. Numery rozpoznawcze zagrożeń i ich rola.

 

Moduł 3 - Klasyfikacja towarów niebezpiecznych

 

Szczegółowe omówienie poszczególnych klas materiałów niebezpiecznych. W każdej klasie omówiono:

 1. Towary i materiały niebezpieczne, które do niej należą.
  1. Podklasy i grupy zgodności (jeżeli występują) lun inne podziały (jeżeli występują),
 2. Kody klasyfikacyjne zagrożeń.
 3. Rodzaje nalepek ostrzegawczych występujących w danej klasie.
 4. Grupy pakowania (jeżeli występują).
 5. Przykładu towarów i materiałów niebezpiecznych przypisanych do danej klasy.

Moduł 4 - Bezpieczeństwo transportu towarów niebezpiecznych

 

Pojęcie ryzyka w transporcie towarów niebezpiecznych i przeciwdziałanie jemu. Skutki nieprawidłowej klasyfikacji towaru niebezpiecznego. Czynniki wpływające na powstanie ryzyka. Kto klasyfikuje towary niebezpieczne? Zagrożenie terroryzmem w przewozach towarów niebezpiecznych. Ochrona niektórych towarów niebezpiecznych w czasie transportu. Pojęcie towarów niebezpiecznych dużego ryzyka i plan ich ochrony.

 

Moduł 5 - Opakowania towarów niebezpiecznych

 

Definicja opakowania materiału niebezpiecznego i wymagania wobec niego. Kategorie opakowań i ich omówienie. Grupy opakowań i ich rola. Symbole opakowań i ich powiązanie z grupami pakowania towarów niebezpiecznych. Instrukcje pakowania, ich cel i rodzaje. Oznakowanie opakowań i zasady ich tworzenia. Kompletne oznakowanie sztuk przesyłek ich opakowania i zawartości. Żywotność opakowań towarów niebezpiecznych. 

 

Moduł 6 - Oznakowanie przesyłek

 

Definicja sztuki przesyłki. Oznakowanie sztuki przesyłki i jego struktura (napisy, nalepki i oznakowanie). Zasady znakowania sztuk przesyłek towarów niebezpiecznych poszczególnych klas. Dodatkowe nalepki informacyjne (pakowania w ilościach ograniczonych, ochrony środowiska i ułożenia w pojeździe). Nalepki ostrzegawcze ADR a nalepki ostrzegawcze wg rozporządzenia MInistra Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

Moduł 7 - Wyłączenia z Umowy ADR

 

Po co stosowane są wyłączenia z przepisów ADR wobec towarów niebezpiecznych? Omówienie wyłączeń:

 1. wynikających z charakteru operacji transportowych,
 2. dotyczących przewozu gazów,
 3. dotyczących przewozu paliwa płynnych,
 4. towarów wymienionych r rozdziale 3.3.1 i w kolumnie 6 tabeli A działu 3.2,
 5. towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych (LQ),
 6. towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach wyłączonych (EQ),
 7. dotyczących próżnych nieoczyszczonych opakowań,
 8. dotyczących ilości przewożonych towarów niebezpiecznych w jednostce ładunkowej.

Moduł 8 - Dokumenty przewozowe w transporcie towarów niebezpiecznych

 

Omówienie dokumentów występujących w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, a w szczególności:

 1. dokumentu przewozowego,
 2. instrukcji pisemnej dla kierowcy,
 3. zaświadczenia ADR o przeszkoleniu kierowcy,
 4. dokumentów tożsamości wszystkich członków załogi zawierających ich fotografie,
 5. świadectwa dopuszczania pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych,
 6. certyfikatu pakowania kontenera.

Moduł 9 - Sposoby przewozu towarów niebezpiecznych

 

Czynniki wpływające na sposób przewozu towarów niebezpiecznych. Rodzaje sposobów przewozu (w sztukach przesyłki, w cysternach i luzem) i ich omówienie. Ograniczenie ładowania masy sztuk przesyłek na jednostkę transportową. Zakazy ładowania sztuk przesyłek do jednego pojazdu. Zakazy ładowania towarów niebezpiecznych z żywnością, artykułami spożywczymi i karmą dla zwierząt. Zasady wykonywania przewozów luzem. Zasady wykonywania przewozu w cysternach. 

 

Moduł 10 - Pojazdy w transporcie towarów niebezpiecznych

 

Wymagania wobec pojazdów przewożących towary niebezpieczne (konstrukcja, wyposażenie i oznakowanie). Zasady oznakowania pojazdów przewożących towary lun materiały niebezpieczne:

 1. w sztukach przesyłek,
 2. w cysternach oraz w pojazdach luzem,
 3. w kontenerach,
 4. w ilościach ograniczonych (LQ)..

Moduł 11 - Udział w ruchu drogowym pojazdów przewożących towary niebezpieczne

 

Ograniczenia przewozu osób w kabinie pojazdu. Postój i nadzór pojazdów z materiałami niebezpiecznymi. Znaki drogowe dotyczące kierowców prowadzących pojazdy z towarami niebezpiecznymi. Zasady przejazdów przez tunele. Zasady dopuszczania pojazdów przewożących towaru niebezpieczne do ruchu drogowego.

 

Moduł 12 - Szkolenia w transporcie towarów niebezpiecznych

 

Cel szkoleń ADR. Rodzaje i okres obowiązywania szkoleń dla kierowców o dla osób doradców bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (DGSA).

 

Moduł 13 - Postępowanie kierowcy w sytuacjach awaryjnych

 

Omówienie zasad postępowania kierowcy w sytuacjach awaryjnych w przewozie towarów niebezpiecznych (wypadek drogowy, uwolnienie się materiału niebezpiecznego z opakowania itp.). Raport powypadkowy i jego sporządzanie. Działania ratunkowe służb ratowniczych.

 

Moduł 14 - Obowiązki uczestników przewozu

 

Omówienie obowiązków uczestników przewozu towaru niebezpiecznego (nadawcy, przewoźnika, odbiorcy, załadowcy, pakującego, napełniającego i rozładowcy).

 

Moduł 15 - Kontrole przewozów towarów niebezpiecznych

 

Uprawnienia określonych organów do kontroli przewozów towarów niebezpiecznych. Uprawnienie Inspekcji Transportu Drogowego do kontroli przewozów towarów niebezpiecznych. Zasady prowadzenie kontroli przewozów towarów niebezpiecznych na drodze i w firmie transportowej. Katalog kar za brak przestrzegania przepisów ADR w przewozach towarów niebezpiecznych. Przedstawienie przykładowej kontroli przewozu towaru niebezpiecznego i jej skutki dla kierowcy i przewoźnika za brak przestrzegania przepisów ADR.

 

Moduł 16 - Jak korzystać z umowy ADR?

 

Omówienie dla wybranego towaru niebezpiecznego sposobu wyszukiwania w Umowie ADR wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania przewozu tego towaru.

 

Moduł 17 - Materiały pomocnicze

 

Pomocnicze materiału uzupełniające wiedzę o transporcie towarów niebezpiecznych zawierające:

 1. Umowę europejską w wersji książki elektronicznej (eBook) i w wersji PDF,
 2. słownik pojęć z opisem występujących w transporcie towarów niebezpiecznych,
 3. Dostęp do przepisów prawa i wiedzy dotyczącej transportu towarów niebezpiecznych.

Moduł 18 - Testy zaliczeniowe szkolenia

Możliwość losowania i rozwiązywania testów egzaminacyjnych kończących szkolenie

Kwalifikacje wykładowców

Ponad 50 lat pracy i doświadczenia w transporcie. W swojej pracy zawodowej przez kilkunastoletnie okresy był dyrektorem PKS w Częstochowie, kierownikiem Zakładu w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie i prezesem utworzonej przez siebie Akademii Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Warszawie. W roku 2019 zrezygnował z kierowania Akademią i założył samodzielną własną firmę ATUT-BM Sp. z o.o. również w Warszawie. Autor lub współautor wielu wdrożeń naukowo-badawczych, kilkudziesięciu referatów konferencyjnych i kilkunastu książek o tematyce transportowej i spedycyjnej. Wieloletni wykładowca uczelniany, szkół średnich oraz prowadzący szkolenia stacjonarne, internetowe (e-learning i blended learning) i webinarowe dla dorosłych.