Telefon:     690 936 501 (dr inż. Bogusław Madej)
Email:         bmadej@atut-bm.pl ; biuro@atut-bm.pl

OPINIE KLIENTÓW O NASZYCH SZKOLENIACH

certyfikat_biznesu

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika osób (częściowe szkolenie - tylko testy)

 

Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniodawcy szkolenia lub inne wskazane przez niego miejsceSzkolenie grupowe (stacjonarne) w zakładzie pracy (na zamówienie) - cena do negocjacji245.0001-01-2021 - 31-12-2025
20-jpgSzkolenie przygotowujące osobę szkoloną na egzamin do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika osób.

INFORMACJE O SZKOLENIU


Do czego potrzebny jest certyfikat?

Zdobycie uprawnień przewoźnika drogowego osób wymaga spełnienia warunków koniecznych do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy (w transporcie krajowym) lub licencji unijnej przewozu osób (w transporcie międzynarodowym). Do wymagań tych zalicza się:

 1. Posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego osób.

 2. Dobra reputacja zawodowa (niekaralność sądowa w określonych rodzajach prawa).

 3. Wymagane zabezpieczenie finansowe.

 4. Zatrudnianie kierowców o wymaganych kwalifikacjach.

 5. Posiadanie tytułu prawnego do pojazdów.

 6. Zatrudnianie osoby zarządzającej transportem.

 7. Posiadanie siedziby eksploatacyjnej.

 8. Dostęp do zaplecza technicznego.

Wymagania podane w punktach od 2 do 8 kandydat na przewoźnika załatwia za pomocą umów, oświadczeń lub poręczeń. Najtrudniejszym wymaganiem jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych, gdyż zasób wiedzy transportowej należy udowodnić przez przystąpienie do egzaminu państwowego i zaliczenie go (w zakresie przewozu osób). Egzamin prowadzony jest przez Instytut Transportu Drogowego, który działa w imieniu Ministra Transportu.

Egzamin jest trudny, ale nasza firma prowadzi szkolenia przygotowujące do bezstresowego zaliczenia egzaminu stosując najnowocześniejsze metody szkolenia prowadzone przez wykładowców o dużym doświadczeniu pedagogicznym i gruntownej znajomości wiedzy w tym zakresie.

Kto powinien uzyskać certyfikat?

Szkolenie i certyfikat przeznaczone są dla:

 1. kandydatów na przewoźników drogowych zamierzających samodzielnie prowadzić działalność transportową w zakresie przewozu osób autobusami,

 2. osób zamierzającym rozpocząć pracę na stanowisku osoby zarządzającej transportem drogowym w firmie transportowej,
 3. przedsiębiorców zamierzających wykonywać pośrednictwo w przewozie osób.

Nasz cel szkoleniowy

Sprawę stawiamy uczciwie i nie chcemy nikogo oszukiwać! Osoba korzystająca tylko z dostępu do testów musi zdawać sobie sprawę z tego, że nauka tylko na testach NIE DAJE GWARANCJI POZYTYWNEGO ZALICZENIA EGZAMINU. Testy nie są do nauki, tylko do sprawdzania skuteczności opanowanej wcześniej podczas nauki wiedzy.

My nie wiemy gdzie i w jaki sposób osoba wykupująca u nas dostęp do testów egzaminacyjnych uczyła się i jaką wiedzę opanowała przed wykupieniem dostępu dostępu do testów na naszej internetowej platformie szkoleniowej.

Naszym celem jest jakość szkolenia umożliwiająca zaliczenie egzaminu za pierwszym podejściem przez każdego uczestnika szkolenia (około 80% zdawalności za pierwszym podejściem) ale pod warunkiem ukończenia u nas PEŁNEGO SZKOLENIA zawierającego:

 1. prezentacje z wykładami teoretycznymi i testami ćwiczebnymi,
 2. zadania egzaminacyjne,
 3. testy egzaminacyjne,
 4. słownik pojęć i haseł występujący w testach,
 5. bazę wiedzy z zakresu transportu osób,
 6. napisany przez nas podręcznik "Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego".

W takim szkoleniu testy nie są nauką tylko sprawdzianem opanowania wiedzy dającym odpowiedź, czy osoba szkolona jest gotowa do przystąpienia do egzaminu.

Pamiętaj, że trudno cokolwiek przypomnieć sobie na egzaminie, jeżeli wcześniej człowiek się nie uczył.

Sam więc oceń swoje możliwości i zasób posiadanej wiedzy - jeżeli:

 1. Masz opanowaną wiedzę i doświadczenie w transporcie - testy są dla Ciebie i pozwolą Ci sprawdzić, czy jesteś przygotowany do egzaminu. 
 2. Nie masz opanowanej wiedzy i nie masz doświadczenia w transporcie - testy niewiele Cię nauczą, a jedynie pokażą Ci,  że masz małe szanse zaliczenia egzaminu. Lepiej wybierz pełne szkolenie, a wówczas zaoszczędzisz pieniądze za kolejne niezaliczone egzaminy (po 500 zł.). Jaką wiedzę musisz mieć opanowaną zobacz "Program szkolenia (wymagany zasób wiedzy) oraz "Spis treści podręcznika".

DECYZJA NALEŻY DO CIEBIE I

Miejsce, termin i czas szkolenia

Miejsce szkolenia: szkolenie prowadzone jest w trybie internetowym w dowolnym miejscu. w którym jest komputer i dostęp do Internetu. 

Termin szkolenia: do uzgodnienia z osobą szkoloną.

Czas dostępu do szkolenia: 30 dni od momentu udostępnienia..

Cena szkolenia: 245 zł. brutto.

Należność należy wpłacić:

 1. przez niniejszą stronę internetową z płatnością przez tPay (klawisz na dole strony ZAPIS SIĘ) lub
 2. bezpośrednio na konto bankowe w mBank nr konta 85 1140 2004 0000 3002 7850 5427 podając jednocześnie:
  • nazwę szkolenia,
  • nazwisko i imię,
  • telefon (do kontaktu),
  • email (do wysyłki instrukcji szkolenia i przesłania faktury),
  • dane do faktury (nazwa firmy i NIP - dla faktury na firmę albo adres zamieszkania - dla faktury imiennej).

Udostępnienie szkolenia: po wpływie należności na konto bankowe lub wcześniej po przesłaniu potwierdzenia bankowego wpłaty na adres bmadej@atut-bm.pl.

Co oferujemy na szkoleniu?

Każdej osobie szkolonej zapewniamy:

 1. Internetowy dostęp do platformy szkoleniowej 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu - osoba szkolona sama decyduje o wyborze godzin doby i dni do rozwiązywania testów w ramach czasu dostępu (30 dni) do szkolenia się.
 2. Dostęp do testów egzaminacyjnych i ich rozwiązywania w trybie internetowym (e-learning). Osoba szkolona po zapisaniu się i dokonaniu opłaty otrzymuje drogą emailową login i hasło dostępu do testów wraz z instrukcją zalogowania i korzystania z ich rozwiązywania. 
  Testy egzaminacyjne są wielokrotnego wyboru (64 pytania; 4 odpowiedzi do każdego pytania w tym 1 - 3 odpowiedzi prawidłowych) i losowane z bazy około 1400 pytań. Układ i ilość pytań w teście są identyczne, jak na egzaminie. Każdy rozwiązany test daje możliwość porównania odpowiedzi osoby uczącej się z odpowiedziami prawidłowymi - pokazane są wszystkie błędy w rozwiązanym teście, a do nich odpowiedzi prawidłowe.
  Przed losowaniem każdego testu jest obsługa i interpretacja jest szczegółowo omówiona.
  Jeżeli okaże się, że 100 testów osoba szkolona rozwiązała, w czasie okresu szkolenia chciałaby rozwiązywać więcej, wówczas może nam przesłać informację (komunikatorem, emailem lub telefoniczną), a podłączymy jej nowy blok zawierający 100 testów.
 3. Dostęp do bazy wiedzy transportowej z zakresu przewozów osób.
 4. W czasie szkolenia dostęp do komunikatora (wewnętrznej poczty elektronicznej) umożliwiającej kontakt z wykładowcami i zadawania pytań. Pytania można zadawać również w formie telefonicznej (Bogusław Madej - tel. 690 936 501) lub za pośrednictwem publicznej poczty elektronicznej (bmadej@atut-bm.pl).

Wymagania

Konieczność dostępu do komputera z systemem WINDOWS. Głośniki w komputerze nie są wymagane, gdyż testy nie posiadają podkładu głosowego.

Zalecane przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox, Opera, Chrome.

Jak obsługujemy osoby szkolone?

 1. Udostępniamy testy jak najbardziej zbliżone do testów egzaminacyjnych z aktualną wiedzę wymaganą na egzaminie.
 2. Zapewniamy stałą komunikację między wykładowcami i osobami szkolonymi za pomocą wewnętrznego komunikatora, telefonu (Bogusław Madej - tel.: 690 936 501) i ogólnodostępnej poczty telefonicznej (bmadej@atut-bm.pl),.
 3. Zapewniamy nadzór nad szkoleniem każdej osoby szkolonej i pełną pomoc w wyjaśnianiu problemów.

Wymagany zasób wiedzy (z tego zasobu wiedzy w tym szkoleniu udostępnione są tylko testy egzaminacyjne)

Moduł 1 - Prawo cywilne (w zakresie tego szkolenia nie jest udostępniany)

 1. Rodzaje umów cywilno-prawnych zawieranych w transporcie drogowym (umów o przeniesienie praw, umów o korzystanie z cudzych rzeczy lub praw, umów o usługi i innych) oraz wynikające z nich obowiązki i odpowiedzialność.

 2. Negocjacje i sposoby zawierania umów w transporcie drogowym.

 3. Roszczenia i odszkodowania z tytułu strat ponoszonych w transporcie, związane z tym obowiązki i odpowiedzialność przewoźnika.

Moduł 2 - Prawo handlowe (w zakresie tego szkolenia nie jest udostępniany)

 1. Przepisy w sprawie rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej w transporcie drogowym.

 2. Wybrane formy działalności przedsiębiorstw transportowych, zasady ich tworzenia i zarządzania nimi (firmy prawa cywilnego, spółki osobowe i kapitałowe prawa handlowego, spółdzielnie).

 3. Tworzenie, przekształcanie, łączenie, podział i upadłość przedsiębiorstw.

Moduł 3 - Prawo socjalne (w zakresie tego szkolenia nie jest udostępniany)

 1. Wybrane elementy kodeksu pracy (umowy o pracę, ich rodzaje oraz sposoby zawierania i rozwiązywania; regulamin pracy; wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia; nagradzania i karanie pracowników; czas pracy oraz jego systemy i normy (czas normatywny, w godzinach nadliczbowych i nocnych); prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika; odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników oraz terminy przedawnienia roszczeń; bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie; nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy.

 2. Przepisy Unii Europejskiej w zakresie czasu pracy kierowców (normy czasu prowadzenia pojazdu, przerw w jeździe i odpoczynku).

 3. Tachografy analogowe i cyfrowe i ich obsługa.

 4. Obowiązki przewoźnika i kierowcy w zakresie przestrzegania czasu pracy kierowcy i eksploatacji tachografów.

 5. Kontrole na drodze i wynikające z nich obowiązki przewoźnika i kierowcy. Konsekwencje z braku przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców i niewłaściwej eksploatacji tachografów.

 6. Ubezpieczenia społeczne pracowników – rodzaje oraz obowiązki i odpowiedzialność pracodawców z nich wynikające.

 7. Przepisy dotyczące szkolenia kierowców zawodowych w zakresie kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawców z nich wynikające.

 8. Rola i funkcje różnych instytucji społecznych związanych z transportem drogowym (związki zawodowe, przedstawiciele pracowników, społeczni inspektorzy pracy, zrzeszenia przewoźników.

 9. Rola i funkcje instytucji kontrolnych związanych z transportem drogowym (Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Inspekcja Pracy, Policja drogowa).

Moduł 4 - Prawo podatkowe (w zakresie tego szkolenia nie jest udostępniany)

 1. Podatki i ich rodzaje, dokumenty podatkowe i odpowiedzialność przewoźnika z tytułu podatków.

 2. Opłaty ponoszone w transporcie drogowym.

Moduł 5 - Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (w zakresie tego szkolenia nie jest udostępniany)

 1. Podstawowe informacje o organizacji, zarządzaniu i planowaniu działalności przedsiębiorstwa.
 2. Podstawowe informacje z prawa bankowego i prawa finansowego. Rodzaje i zadania banków. Sposoby płatności i środki płatnicze (przelewy, akredytywa, czeki, weksle, karty płatnicze). Zasady udzielania kredytów bankowych.
 3. Podstawy rachunkowości. Podstawy zasad księgowości (plan kont i zasady księgowania). Sprawozdawczość finansowa (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne). Kalkulacja (przychód, zyski nadzwyczajne, nakład, wydatek koszt). Interpretacja dokumentów finansowych. Odpowiedzialność za prawidłowość prowadzenia rachunkowości.
 4. Kalkulacja kosztów i cen w transporcie. Rodzaje kosztów i zasady ich ustalania (kosztów jednostkowych na km, na dzień pracy, na tonę, na pojazd itp.). Ustalanie ceny minimalnej i rentowności przewozu.
 5. Rodzaje inwestycji i źródeł ich finansowania. Finansowanie inwestycji (ocena opłacalności i źródła finansowania).
 6. Podstawy zasad marketingu, reklamy i public relations oraz promocji i sprzedaży usług przewozowych.
 7. Ubezpieczenia transportowe (OCP).
 8. Wykorzystanie teleinformatyki w transporcie (rodzaje i zasady wykorzystywanie komunikacji internetowej i emailowej).
 9. Zasady fakturowania usług przewozowych.

Moduł 6 - Dostęp do rynku (w zakresie tego szkolenia nie jest udostępniany)

 1. Zasady dopuszczania do zawodu przewoźnika (Rozporządzenie WE nr 1071/2009 oraz ustawa o transporcie drogowym).

 2. Zasady dostępu do drogowego rynku przewozów osób (Rozporządzenie WE nr 1073/2009 oraz ustawa o transporcie drogowym) - zakładanie przedsiębiorstwa transportowego (zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji unijnych) oraz przewozów na potrzeby własne (zaświadczeń). Opłaty administracyjne.

 3. Międzynarodowe i krajowe przepisy w zakresie wykonywania drogowego przewozu osób (prawo przewozowe). Umowy przewozowe i ich rodzaje. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność stron umowy przewozu. Szkody w bagażu pasażerów (reklamacje i ich załatwianie, roszczenia w przewozach oraz terminy ich przedawnień).  Prawa i obowiązki podróżnych. Odpowiedzialność przewoźnika w przewozie osób. Umowy i konwencje międzynarodowe w przewozach osób (ekologiczne, ruchu drogowego, socjalne, przewozowe). 

 4. Formalności celne i graniczne.

 5. Dokumentacja wymagana w transporcie drogowym osób.

 6. Kontrole kierowcy i przewoźnika - rodzaje i uprawnienie instytucji kontrolnych.

 7. Struktura i organizacja rynku transportowego osób.

Moduł 7 - Normy techniczne i techniczne aspekty działalności (w zakresie tego szkolenia nie jest udostępniany)

 1. Wymagania techniczne i ekologiczne wobec pojazdów (certyfikacja, homologacja, rejestracja, wymiary, masy całkowite, naciski osi, przeglądy techniczne, normy ekologiczne pojazdów.
 2. Specjalizacja w transporcie drogowym osób. Rodzaje transportu drogowego osób (przewozy regularne i regularne specjalne, wahadłowe i okazjonalne) .
 3. Techniki załadunku i bezpieczeństwa pasażerów.

Moduł 8 - Bezpieczeństwo drogowe (w zakresie tego szkolenia nie jest udostępniany)

 1. Wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa ruchu drogowego (przepisy prawa o ruchu drogowym, statystyka wypadków drogowych).

 2. Zasady prawidłowej eksploatacji pojazdów.

 3. Wymagania i warunki wykonywania zawodu kierowcy (szkolenia, badania lekarskie i psychologiczne, prawo jazdy).

 4. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC, Car Assistance).

 5. Nadzór nad pracą kierowców i przestrzeganiem przez nich obowiązujących w transporcie drogowym przepisów.

 6. Podstawowe informacje o sieci drogowej i przejściach granicznych.

Moduł 9 - Zadania egzaminacyjne (w zakresie tego szkolenia nie jest udostępniany)

Ćwiczenia w zakresie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Zapewniamy dostęp do nauki zadań egzaminacyjnych (zadanie szczegółowo rozwiązywane linia po linii) oraz możliwości samodzielnego rozwiązywania zadań i porównywania ich z gotowymi szczegółowymi rozwiązaniami w następujących grupach egzaminacyjnych:

 1. budowanie harmonogramów pracy kierowców wg rozporządzenie (WE) nr 561/2006 oraz ustawy o czasie pracy kierowców,
 2. kalkulacja kosztów przewozu,
 3. obliczanie płac kierowców i składek ZUS,
 4. budowanie rozkładów jazdy,
 5. obliczania potoków pasażerów.

Moduł 10 - Testy egzaminacyjne (w zakresie tego szkolenia jest udostępniany)

Zapewniamy dostęp do bazy do losowania dowolnej ilości testów z bazy liczącej około 1000 pytań egzaminacyjnych. Po rozwiązaniu testu jest on natychmiast sprawdzany przez program sprawdzający i wyświetlany osobie szkolonej z pokazaniem popełnionych błędów.

Spis treści podręcznika (podręcznik w zakresie tego szkolenia nie jest udostępniany)

PRAWO CYWILNE

1.  Definicja umowy

2.  Sposoby zawierania umów

3.  Formy zawierania umów

4.  Prawny podział umów

5.  Rzeczowy podział umów

     ♦  Umowy o przeniesienie praw

     ♦  Umowy o korzystanie z cudzych praw

     ♦  Umowy o usługi ogólne

     ♦  Umowy transportowe

     ♦  Inne umowy

6.  Przedawnienia

7.  Pełnomocnictwa do zarządzenia firmą

8.  Podsumowanie rozdziału

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI I PRAWO HANDLOWE

1.  Działalność gospodarcza

2.  Podejmowanie działalności gospodarczej

3.  Formy prowadzenia działalności gospodarczej

     ♦  Firmy prawa cywilnego

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Spółka cywilna

     ♦  Spółki prawa handlowego

         •  Osobowe spółki prawa handlowego

            -  Spółka jawna

            -  Spółka partnerska

            -  Spółka komandytowa

            -  Spółka komandytowo-akcyjna

         •  Kapitałowe spółki prawa handlowego

            -  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

            -  Spółka akcyjna

     ♦  Przekształcenie, łączenie i podział spółek

         •  Przekształcenie spółek

         •  Łączenie spółek

         •  Podział spółek

     ♦  Spółdzielnie

     ♦  Firmy i osoby zagraniczne

4.  Poziomy zarządzania przedsiębiorstwami

5.  Upadłość przedsiębiorstwa

5.  Podsumowanie rozdziału

PRAWO SOCJALNE

1.  Wybrane zagadnienie z prawa pracy

     ♦  Cel przepisów i definicje

     ♦  Podstawowe zasady prawa pracy

     ♦  Stosunek pracy i umowa o pracę

        •  Zawarcie umowy o pracę

        •  Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę

     ♦  Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona

     ♦  Inne świadczenia i odprawy związane z pracą

     ♦  Układ zbiorowy pracy i regulamin wynagradzania

     ♦  Obowiązki pracodawcy

     ♦  Obowiązki pracownika

     ♦  Prawa pracownika

     ♦  Regulamin pracy

     ♦  Odpowiedzialność porządkowa pracowników

        •  Odpowiedzialność materialna pracowników

        •  Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy

     ♦  Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

     ♦  Czas pracy pracowników

        •  Nominalny czas pracy

        •  Praca pracowników w godzinach nadliczbowych

        •  Praca pracowników w porze nocnej

        •  Praca pracowników w niedziele i święta

        •  Podróże służbowe

     ♦  Urlopy pracownicze

        •  Urlopy wypoczynkowe

        •  Urlopy bezpłatne

        •  Ochrona pracy kobiet

        •  Zatrudnienie młodocianych

     ♦  Rozpatrywanie sporów pracowniczych i przedawnienie roszczeń

     ♦  Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

     ♦  Podsumowanie rozdziału

2.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

     ♦  Podstawowe obowiązki pracodawcy

     ♦  Prawa i obowiązki pracownika

     ♦  Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia

     ♦  Profilaktyczna ochrona zdrowia

     ♦  Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

     ♦  Szkolenia

     ♦  Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

     ♦  Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

     ♦  Nadzór nad warunkami pracy

     ♦  Podsumowanie rozdziału

3.  Czas pracy kierowców

     ♦  Definicja czasu pracy
     ♦  Systemy czasu pracy

     ♦  Unijne normy czasu pracy kierowców

         •  Normy czasu prowadzenia pojazdu i przerw w prowadzeniu

             -  Normy nieprzerwanego czasu prowadzenia pojazdu

             -  Normy dziennego czasu prowadzenia pojazdu

             -  Normy tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu

             -  Normy dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu

         •  Normy czasu odpoczynku kierowcy

             -  Normy dziennego odpoczynku kierowcy

             -  Norma dziennego odpoczynku załogi dwuosobowej

             -  Norma dziennego odpoczynku na promie lub platformie pociągu

             -  Normy tygodniowego odpoczynku kierowcy

             -  Normy tygodniowego odpoczynku kierowcy w okazjonalnych przewozach osób

     ♦  Odstępstwa od przestrzegania przepisów rozporządzenie (WE) nr 561/2006

     ♦  Krajowe normy czasu prowadzenia pojazdu, przerw w prowadzeniu i odpoczynków kierowców
         wykonujących regularne przewozy osób
na trasach do 50 km

     ♦  Przerwy socjalne w pracy kierowców

     ♦  Nocna praca kierowców

     ♦  Praca kierowców w godzinach nadliczbowych

     ♦  Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy

     ♦  Podsumowanie rozdziału

4.  Tachografy

     ♦  Tachografy analogowe

     ♦  Tachografy cyfrowe

     ♦  Kontrola tachografów i czasu pracy kierowcy

     ♦  Eksploatacja tachografów – obowiązki pracodawcy

     ♦  Eksploatacja tachografów – obowiązki kierowcy

     ♦  Podsumowanie rozdziału

5.  Organizacje społeczne i zawodowe

     ♦  Związki zawodowe

     ♦  Krajowe organizacje zawodowe

        •  Krajowe organizacje zawodowe przewozu osób

        •  Krajowe organizacje zawodowe przewozów rzeczy

     ♦  Międzynarodowe organizacje zawodowe

PODATKI I OPŁATY

     ♦  Pojęcie podatku

     ♦  Podatki związane z majątkiem trwałym

     ♦  Podatki związane z eksploatacją pojazdów

     ♦  Podatki związane z działalnością gospodarczą

     ♦  Podsumowanie rozdziału

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

     ♦  Organizacja i zarządzanie

         •  Pojęcie i cel organizacji

         •  Otoczenie organizacji

         •  Struktura organizacyjna

         •  Zarządzanie firmą

             -  Rola zarządzania

             -  Rodzaje zarządzania

             -  Rola menedżera w zarządzaniu

             -  Rola zasobów w zarządzaniu

             -  Współczesne metody zarządzania

         •  Planowanie w firmie

             -  Pojęcia planowania i planu

             -  Metody planowania

             -  Budżet i budżetowanie

         •  Marketing w firmie

         •  Nowoczesne techniki elektroniczne w zarządzaniu

             -  Co to jest EDI?

             -  Techniki elektroniczne

                →  Systemy komputerowe

                →  Sieci komputerowe

                →  Usługi telekomunikacyjne

         •  Podsumowanie rozdziału

     ♦  Prawo finansowe

         •  System ewidencji gospodarczej

             -  Ewidencja operatywna

             -  Rachunkowość

                →  Księgowość

                →  Koszty w przedsiębiorstwie

                →  Kalkulacja

                      ◊  Analizy ex post

                      ◊  Analizy ex ante

                →  Sprawozdawczość finansowa

                →  Analiza finansowa przedsiębiorstwa

                →  Amortyzacja

                →  Odpowiedzialność w zakresie rachunkowości

             -  Statystyka

             -  Podsumowanie rozdziału

         •  Bieżące finansowanie przedsiębiorstw

             -  Banki i rozliczenia bankowe

                →  Banki i ich rodzaje

                →  Kryteria wyboru banku

             -  Finansowe rozliczenia bankowe

                →  Rozliczenia gotówkowe

                →  Rozliczenia bezgotówkowe

                →  Usługi depozytowe

                →  Poręczenia

             -  Podsumowanie rozdziału

         •  Kredyty bankowe i ich zabezpieczanie

             -  Pojęcie kredytu i ich rodzaje

             -  Zabezpieczenie kredytów

             -  Podsumowanie rozdziału

         •  Inwestycje i ich finansowanie

             -  Pojęcie inwestycji

             -  Źródła finansowania inwestycji

             -  Ocena opłacalności inwestycji

             -  Podsumowanie rozdziału

     ♦  Ubezpieczenia w transporcie drogowym

         •  Ubezpieczenia społeczne

             -  Ubezpieczenia pracownicze

                →  Ubezpieczenia emerytalne

                →  Ubezpieczenia rentowe

                →  Ubezpieczenia chorobowe

                →  Ubezpieczenia wypadkowe

             -  Ubezpieczenia zdrowotne

         •  Ubezpieczenia działalności gospodarczej

             -  Ubezpieczenia osobowe

             -  Ubezpieczenia majątkowe

                →  Ubezpieczenie mienia

                →  Ubezpieczenia OC

         •  Ubezpieczenia komunikacyjne

             -  Ubezpieczenie OC

             -  Ubezpieczenie „Zielona karta”

             -  Ubezpieczenie AC

             -  Ubezpieczenie NNW

             -  Ubezpieczenie Car Assistance

         •  Podsumowanie rozdziału

WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO

1.  Warunki wspólne wykonywania krajowego transportu drogowego osób i rzeczy

     ♦  Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika

         •  Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

             -  Dobra reputacja

             -  Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

             -  Zabezpieczenie finansowe

             -  Kierowcy o wymaganych kwalifikacjach

             -  Pojazdy

             -  Osoba zarządzająca transportem

             -  Siedziba

             -  Baza eksploatacyjna

         •  Jak uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

         •  Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia

     ♦  Licencja wspólnotowa

2. Dodatkowe warunki wykonywania transportu drogowego osób

     ♦  Licencje na wykonywanie przewozów osób małymi pojazdami

     ♦  Zezwolenia w przewozach osób

         •  Rodzaje przewozów osób

         •  Zezwolenia na regularne i regularne specjalne krajowe przewozy osób

         •  Zezwolenia w międzynarodowych przewozach osób

     ♦  Organizacja przewozów osób wg nowych przepisów

         •  Organizacja przewozów osób w krajowym transporcie publicznego według nowych przepisów

             -  Zasady organizacji przewozów osób wg nowych przepisów

                →  Zaświadczenie na wykonywani publicznego transportu zbiorowego

                →  Potwierdzenia zgłoszenia przewozu

         •  Organizacja przewozów osób w międzynarodowym transporcie publicznym wg nowych przepisów

     ♦  Pośrednictwo przy przewozie osób

     ♦  Przewozy osób na potrzeby własne

     ♦  Przewozy kabotażowe osób

     ♦  Wykonywanie przewozów osób wg prawa przewozowego

         •  Umowa przewozu osób

         •  Umowa przewozu bagażu

         •  Prawa pasażerów

         •  Honorowanie ulg obywateli

         •  Rozkłady jazdy w publicznej komunikacji autobusowej

3. Dodatkowe warunki wykonywania transportu drogowego rzeczy

     ♦  Licencje w transporcie rzeczy małymi pojazdami

     ♦  Dodatkowe zezwolenia w transporcie rzeczy

         •  Zezwolenia w krajowych specjalizowanych przewozach rzeczy

         •  Zezwolenia zagraniczne w międzynarodowych przewozach

     ♦  Wykonywanie przewozów rzeczy wg Konwencji CMR

         •  Umowa przewozu rzeczy

         •  Reklamacje, roszczenia i ich przedawnienie

     ♦  Pośrednictwo w przewozie rzeczy

     ♦  Przewozy rzeczy na potrzeby własne

     ♦  Przewozy kabotażowe – warunki wykonywania

         •  Przewozy kabotażowe na obszarze Unii Europejskiej

         •  Przewozy kabotażowe poza obszarem Unii Europejskiej

4. Zasady korzystania z zezwoleń, licencji i zaświadczeń

     ♦  Nowe wypisy z zezwoleń, licencji i zaświadczeń

     ♦  Zawieszanie zezwoleń i licencji

     ♦  Przenoszenie uprawnień do zezwoleń i licencji

     ♦  Cofanie zezwoleń i licencji

     ♦  Wygasanie zezwoleń i licencji

5.  Opłaty administracyjne w transporcie drogowym

6.  Fakturowanie usług przewozowych

7.  Spedycja

8.  Logistyka

9.  Podsumowanie rozdziału

10.  Umowy międzynarodowe w transporcie

     ♦  Prawo Unii Europejskiej

     ♦  Umowy bilateralne

     ♦  Konwencje międzynarodowe

         •  Konwencje międzynarodowe dla przewozów osób i rzeczy

             -  Porozumienie EKMT

             -  Konwencje regulujące przepisy ruchu drogowego

             -  Konwencje socjalne w transporcie

             -  Konwencja celna CPD

         •  Konwencje międzynarodowe w przewozach osób

         •  Konwencje międzynarodowe w przewozach rzeczy

             -  Konwencja CMR

             -  Reguły INCOTERMS

             -  Konwencja ATP

             -  Umowa Europejska ADR

             -  Konwencja Bazylejska

             -  Konwencja o bezpiecznych kontenerach

         •  Konwencje celne

             -  Wspólna Procedura Tranzytowa

             -  Konwencja TIR

             -  Konwencja ATP

     ♦  Podsumowanie rozdziału

11. Kontrole w transporcie

     ♦  Kontrole administracyjne

     ♦  Inspekcja Transportu Drogowego

     ♦  System KREPTD

     ♦  Policja drogowa

     ♦  Państwowa Inspekcja Pracy

     ♦  Inne kontrole

         •  Urzędy Celno-Skarbowe

         •  Straż Graniczna

         •  Straż Gminna (Miejska)

         •  Zarządcy Dróg Publicznych

         •  Straż Leśna

         •  Straż Pożarna

         •  Państwowa Inspekcja Sanitarna

         •  Państwowa Inspekcja Weterynaryjna

     ♦  Podsumowanie rozdziału

12. Struktura i organizacja transportu drogowego

     ♦  Struktura i organizacja transportu osób

     ♦  Struktura i organizacja transportu rzeczy

NORMY TECHNICZNE I TECHNICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI

1.  Utrzymanie stanu technicznego pojazdów

     ♦  Certyfikacja i homologacja

     ♦  Badania techniczne pojazdów

     ♦  Rejestracja pojazdów

     ♦  Obsługa pojazdów

     ♦  Naprawy pojazdów

     ♦  Zużycie pojazdów

2.  Wyposażenie wspólne dla wszystkich pojazdów

3.  Wymagania ekologiczne wobec pojazdów

4.  Informacje dodatkowe w zakresie przewozów osób

     ♦  Parametry techniczne i wyposażenie autobusów

         •  Specjalizacja w zakresie przewozów osób

         •  Informacje dodatkowe w zakresie przewozów rzeczy

     ♦  Parametry techniczne i wyposażenie samochodów ciężarowych

         •  Urządzenia ładunkowe

         •  Opakowania towarów

         •  Jednostki ładunkowe

         •  Paletyzowanie

         •  Pakietowanie

         •  Konteneryzacja

     ♦  Specjalizacja w zakresie przewozów rzeczy

         •  Przewozy ADR

         •  Przewozy odpadów

         •  Przewozy szybko psujących się artykułów żywnościowych

         •  Przewozy żywych zwierząt

         •  Przewozy nienormatywne

         •  Przewozy kombinowane

         •  Przewozy towarów wrażliwych

5. Podsumowanie rozdziału

BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE

1.  Bezpieczeństwo drogowe w przewozach osób i rzeczy

     ♦  Wymagania wobec kierowców

         •  Posiadanie wymaganego prawa jazdy

         •  Posiadanie kwalifikacji zawodowych

     ♦  Sieci drogowe w kraju i w Europie

         •  Sieć dróg krajowych

         •  Sieć dróg w Europie

     ♦  Zachowanie się w wypadkach drogowych

         •  Rodzaje wypadków drogowych

         •  Przyczyny wypadków drogowych

             -  Prędkość a wypadki drogowe

             -  Alkohol a wypadki drogowe

             -  Pogoda a wypadki drogowe

         •  Zasady postępowania w wypadkach drogowych

2.  Bezpieczeństwo drogowe w przewozach rzeczy

     ♦  Dodatkowe uprawnienia kierowców

     ♦  Ograniczenia w ruchu drogowym

     ♦  Załadunek pojazdów i techniki mocowania ładunków

         •  Bezpieczeństwo przewozu

         •  Obowiązki uczestników przewozu

         •  Czynniki decydujące o prawidłowym załadunku pojazdu

             -  Ograniczenia konstrukcyjne nadwozi pojazdów

             -  Ograniczenia ładowania pojazdów

             -  Stabilność ładunku

             -  Zasady rozmieszczania ładunków w pojeździe

         •  Sposoby mocowania ładunku i środki do tego stosowane

         •  Podstawowe warunki prawidłowego załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków

3.  Podsumowanie rozdziału 429

TESTY EGZAMINACYJNE

1.  Test - przykład dla przewozu osób

2.  Test – przykład dla przewozu rzeczy

ZADANIA EGZAMINACYJNE

1.  Przykładowe zadania w zakresie przewozu osób

     ♦  Zadanie 1 – Kalkulacja kosztów przewozu

     ♦  Zadanie 2 – Harmonogram czasu pracy

     ♦  Zadanie 3 – Budowanie rozkładu jazdy

     ♦  Zadanie 4 – Potoki pasażerów

     ♦  Zadanie 5 – Harmonogram planowania czasu i kosztu wycieczki

2.  Przykładowe zadania w zakresie przewozu rzeczy

     ♦  Zadanie 1 – Kalkulacja kosztów przewozu

     ♦  Zadanie 2 – Harmonogram zadania przewozowego

3.  Przykładowe zadania wspólne dla przewozu osób i rzeczy

     ♦  Zadanie 1 – Rozliczanie wynagrodzeń i ZUS

POZOSTAŁE INFORMACJE

1.  Zasady egzaminowania

2.  Odpowiedzi do pytań testowych

3.  Bibliografia

Kwalifikacje wykładowcy

Nasi wykładowcy posiadają umiejętności pedagogiczne i gruntowną wiedzę transportową, którą przekazują na szkoleniach. Właściciel firmy Bogusław Madej w latach 1998-2002 w Instytucie Transportu Samochodowego (jako kierownik) tworzył podwaliny certyfikacji przewoźników drogowych w Polsce i uruchamiał proces egzaminowania, a w latach 2002-2004, był szefem grupy egzaminatorów, którzy przeegzaminowali prawie 80.000 przewoźników. Osobiście w ramach tej grupy prowadził również egzaminy. W latach 2004-2018 był prezesem utworzonej przez siebie Akademii Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Warszawie, gdzie prowadził działalność szkoleniową w transporcie, w tym również szkolenie w zakresie certyfikacji kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego. W 2019 roku zrezygnował z kierowania Akademią i założył całkowicie własną nową firmę ATUT-BM Sp. z o.o., w której jest prezesem, a w ramach szkoleń dalej przekazuje swoją wiedzę transportową.


CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA


Czy szkolenie na certyfikat kompetencji zawodowych jest obowiązkowe?

Przepisy nie przewidują obowiązkowego szkolenia przed egzaminem. Do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych każda osoba posiadająca niezbędną wiedzę może przystąpić do egzaminu bez uczestnictwa w szkoleniu. Jednak egzamin jest na tyle trudny, że znaczna większość przed przystąpienie do egzaminy dobrowolnie korzysta ze szkoleń.

Co zrobić, aby przystąpić do egzaminu?

Egzamin przeprowadza: Instytut Transportu Samochodowego.

Aby przystąpić do egzaminu należy dokonać zgłoszenia do Instytutu. W przypadku szkolenia internetowego nie mamy możliwości spotkać się bezpośrednio z osobą szkoloną, aby pomóc jej w przygotowaniu dokumentów zgłoszenia na egzamin, dlatego każdy uczestnik szkolenia to zrobić samodzielnie. Aby w tym pomóc poniżej przedstawiamy szczegółową instrukcję, w jaki sposób przygotować zgłoszenia na egzamin.

Miejsce i termin egzaminu: osoba szkolona może wybrać z listy ogłoszonej przez Instytut Transportu Samochodowego (lista miejsc i terminów egzaminów).

Zgłoszenie na egzamin – aby podejść do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych należy na co najmniej 2 tygodnie przed terminem egzaminu złożyć do Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie:

 1. Wniosek o uzyskanie określonego rodzaju certyfikatu (wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej ITS).
 2. Kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat (800 PLN, z czego 300 zł to koszt certyfikatu, a 500 zł to koszt egzaminu),
 3. zdać egzamin w miejscu i terminie uzgodnionym w Instytutem Transportu Samochodowego.

UWAGA: Ze względu na epidemię CoID 19 (koronawirusa) osoby przystępujące do egzaminu muszą spełnić dodatkowe środki bezpieczeństwa na egzaminie  → Zobacz jakie?

Jak wygląda egzamin?

Rodzaje i zawartość egzaminu - prawo dopuszcza 3 rodzaje certyfikatów (przewóz osób, przewóz rzeczy oraz pośrednictwo w przewozie rzeczy), które są rozdzielne. Na każdy z nich egzamin przebiega w dwóch etapach:

 1. Etap 1 - test egzaminacyjny składający się z 64 pytań (8 bloków wiedzy, a z każdego bloku losowane jest 8 pytań). Każde pytanie składa się z 4 odpowiedzi, z których co najmniej jedna, dwie lub trzy mogą być prawdziwe. Za pełną odpowiedź na pytanie uzyskuje się 1 punkt, za brak odpowiedzi lub odpowiedź niepełną – 0 punktów. W teście można uzyskać maksymalnie 64 punkty (64 pytania x 1 punkt).

 2. Etap 2 - Zadanie problemowe składa się z dwóch części. Każda z części posiada dwa pytania problemowe do rozwiązania.
  W pierwszym zadaniu problemowym każdy otrzymuje do rozwiązania losowane zadanie z budowania harmonogramów pracy kierowcy.

  W drugim zadaniu problemowym może wystąpić losowane zadanie:

  • w przewozach rzeczy - z tematyki dotyczącej obliczania:
   •  kosztów przewozu lub
   •  płac kierowców i składek ZUS,

  • w przewozach osób - z tematyki dotyczącej:
   •  obliczania kosztów przewozu lub 
   •  obliczania płac kierowców i składek ZUS lub
   •  budowania rozkładów jazdy lub
   •  obliczania potoków pasażerów.

Za każde pytanie problemowe w zadaniu można uzyskać od 0 do 4 punktów, zależnie od kompletności jego rozwiązania. Do każdej oceny pytania problemowego stosowany jest mnożnik przeliczeniowy 4 (ma to na celu porównywalne punktowanie zadań problemowych i testów – w ten sposób za zadanie problemowe również można uzyskać maksymalnie 64 punkty, czyli tak jak w teście (2 części w zadaniu problemowym x 2 pytania problemowe w każdej części x maksymalnie 4 punkty za rozwiązanie każdego pytania x przelicznik 4 = maksymalnie 64 punkty).

Ocena egzaminu - zaliczenie egzaminu następuje, jeżeli osoba egzaminowana uzyska:

 • w każdej części egzaminu (w teście i w zadaniu problemowym), co najmniej 50% maksymalnej ilości punktów, czyli po 32 punkty (64 punkty x 50%),

 • łącznie w całym egzaminie (w teście + zadaniu problemowym), co najmniej 60% maksymalnej, łącznej ilości punktów, czyli 77 punktów (128 punktów x 60%).

Gdzie można znaleźć wynik egzaminu?

Wynik egzaminu ogłaszany jest przez Instytut Transportu Samochodowego na własnej stronie internetowej → Wynik egzaminu.

Jakie uprawnienie nabędzie osoba szkolona po zaliczeniu egzaminu?

Certyfikat kompetencji zawodowych jest dokumentem potwierdzającym posiadanym wiedzę niezbędną w transporcie drogowym i jest jednym z dokumentów wymaganych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w branży transportu drogowego (zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej w przewozie osób lub rzeczy).

Jak uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji unijnej osób lub rzeczy?

Parametr

Krajowe przewozy

Międzynarodowe przewozy

Rodzaj dokumentu dopuszczenia do rynku

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób

Licencja unijna przewozu osób

Kto wydaje?

Starosta

Inspekcja Transportu Drogowego

Okres obowiązywania

Na czas nieoznaczony

5 lub 10 lat

Koszt wydania

1000 zł + 100 zł za każdy pojazd + 10% za każdy wypis

Do 5 lat
3600 zł + 396 zł za każdy wypis

Do 10 lat
2 razy więcej

Do uzyskania zezwolenia lub licencji unijnej wymagane jest złożenie wniosku oraz niżej podanych załączników

Dobra reputacja

Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy, wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS oraz osoby zarządzającej, w którym stwierdzają brak nałożonych wobec nich:

 1. wykonalnych decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej za poważne naruszenie określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego oraz zmieniającego załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zwanym dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/403”, jeżeli częstotliwość ich występowania, zgodnie z załącznikiem II do tego rozporządzenia wymaga oceny dobrej reputacji,

 2. mandatów karnych za wykroczenia stanowiące poważne naruszenie określone w załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, jeżeli częstotliwość ich występowania, zgodnie z załącznikiem II do tego rozporządzenia, wymaga oceny dobrej reputacji

 3. wykonalnych decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej za najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku nr IV do rozporządzenia (WE) 1071/2009, lub

 4. mandatów karnych stanowiących kary za wykroczenie stanowiące najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku nr IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Do naruszeń tych (pkt 4.) należą:

 1. Przekroczenie maksymalnych sześcio – lub czternastodniowych okresów prowadzenia pojazdu o co najmniej 25 %.

 2. Przekroczenie, w rozliczeniu dziennym, o co najmniej 50 % maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy lub czasu odpoczynku trwającego nieprzerwanie przynajmniej 4,5 godziny

 3. Brak tachografu lub ogranicznika prędkości lub korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy w urządzeniach rejestrujących lub ograniczniku prędkości, lub fałszowanie wykresów lub danych pobranych z tachografu lub karty kierowcy..

 4. Kierowanie pojazdem bez ważnego certyfikatu stwierdzającego zdatność do ruchu drogowego, jeżeli taki dokument jest wymagany na mocy prawa wspólnotowego, lub z poważnym uszkodzeniem między innymi układu hamulcowego, kierowniczego, kół/opon, zawieszenia lub podwozia, które mogłoby stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego prowadzące do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu.

 5. Transport towarów niebezpiecznych, których transport jest zakazany lub które są przewożone w sposób zakazany lub bez zezwolenia, lub bez oznaczenia ich w pojeździe jako towarów niebezpiecznych, i tym samym zagrożenie stanowienie zagrożenia życia lub środowiska w takim stopniu, że prowadziłoby to do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu.

 6. Przewóz osób lub towarów bez ważnego prawa jazdy lub przez przedsiębiorcę, który nie posiada ważnej licencji wspólnotowej.

 7. Posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy, kartą, której nie jest posiadaczem lub którą otrzymał na podstawie fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów.

 8. Przewóz towarów przekraczających o 20 % lub więcej maksymalną dopuszczalną masę całkowitą w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton oraz przekraczających o 25 % lub więcej – w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 ton.

Kwalifikacje zawodowe

Certyfikat kompetencji zawodowych w przewozie osób

Zdolność finansowa

Przewoźnik prowadzący działalność transportową musi w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe polegające na dysponowaniu kapitałem o wartości co najmniej 9000 euro w przypadku pierwszego pojazdu i 5 000 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

Poświadczyć to może jednym z trzech niżej podanych dokumentów:

 1. oryginałem lub kopią poświadczoną przez wystawiającego lub notariusza za zgodność z oryginałem rocznym sprawozdaniem finansowym wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu),

 2. gwarancją bankową (oryginałem),

 3. ubezpieczeniem w tym ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej (oryginałem lub kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wystawcę lub notariusza).

Zarządzający transportem drogowym

Osoba ta musi posiadać wymagane kompetencje zawodowe, potwierdzone certyfikatem kompetencji zawodowych w przewozach drogowych osób lub rzeczy, oraz cieszyć się dobrą reputacją.

Zarządzającym transportem może być

 1. właściciel,
 2. współmałżonek – zarządzający,
 3. udziałowiec,
 4. zarządzający zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS,
 5. dyrektor
 6. pracownik,

który na podstawie umowy o pracę (jeżeli jest wymagana), będzie w sposób rzeczywisty i ciągły zarządzał operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa.

Może to być również inna osoba (posiadająca certyfikat kompetencji i dobrą reputację), która na podstawie umowy cywilno-prawnej została uprawniona do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy pod warunkiem że:

 1. umowa wiążąca ją z przedsiębiorcą precyzuje zadania, które ma wykonywać w sposób rzeczywisty i ciągły oraz określa zakres obowiązków związanych z funkcją zarządzającego transportem,
 2. kieruje operacjami transportowymi w nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstwach, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów;
 3. posiada miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty.

Adres siedziby firmy

Konieczność posiadania siedziby firmy, w której prowadzona będzie działalność. Zobowiązany jest przechowywać w niej  dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz wszelkie inne dokumenty mogące służyć organom kontroli. Do wniosku należy podać adres, jej identyfikatory (CEIDG, Regon, NIP, telefon, email) oraz charakter prawny firmy.

Baza eksploatacyjna

Oświadczenie zawierające informację o dysponowaniu miejscem wyposażonym w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:

 1. miejsce postojowe,
 2. miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
 3. miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

Kierowcy

Oświadczenie o obowiązku zatrudnienia kierowców o wymaganych kwalifikacjach (prawo jazdy, badania lekarskie i psychologiczne, obowiązkowe szkolenie zawodowe) oraz wobec których nie orzeczono sądowego zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Pojazdy

Licencjonowaniu podlegają wyłącznie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, oraz zarejestrowane na terytorium RP.

Ubiegając się o licencję należy wypełnić wniosek zawierający między innymi:

 1. Numer rejestracyjny

 2. Markę pojazdu

 3. Numer identyfikacyjny pojazdu – VIN

 4. Rok produkcji

 5. Liczba miejsc – w przewozie osób.

 6. Prawo dysponowania: D – dzierżawa, F – współwłasność przedsiębiorcy lub własność spółki osobowej, L – leasing, N – najem, O – własność przedsiębiorcy, P – umowa użyczenia
 7. Ważność prawa dysponowania: dzień/miesiąc/rok lub bezterminowo.

Do każdego pojazdy powinien zostać wydany wypis (liczba wnioskowanych wypisów  nie może przekroczyć liczby pojazdów).