Telefon:     690 936 501 (dr inż. Bogusław Madej)
Email:         bmadej@atut-bm.pl ; biuro@atut-bm.pl

OPINIE KLIENTÓW O NASZYCH SZKOLENIACH

certyfikat_biznesu

Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
platformy Szkolenia ATUT-BM

Niniejszy Regulamin określa:

1) warunki korzystania z internetowej aplikacji Szkolenia ATUT-BM, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Szkolenia ATUT-BM.

2) ogólne reguły uczestnictwa w kursach organizowanych na Szkolenia ATUT-BM.

I. Terminologia

ATUT-BM - "ATUT-BM" Spółka z o.o.; 03-137 Warszawa, ul. Pasłęcka 10D/5; KRS: 0000771187 REGON: 382596979 NIP: 5242881596
Szkolenia ATUT-BM - internetowy serwis, którego właścicielem jest firma ATUT-BM, dostępny pod adresem https://szkolenia.atut-bm.pl
Użytkownik - osoba fizyczna, która zaakceptowała politykę prywatności i Regulamin i przeszła procedurę rejestracyjną uzyskując poprzez Konto dostęp do usług oferowanych przez ATUT-BM w ramach serwisu Szkolenia ATUT-BM.

Uczestnik - Użytkownik korzystający z usług edukacyjnych ATUT-BM.
Administratorzy - wyznaczone przez ATUT-BM osoby, odpowiedzialne za utrzymanie Szkolenia ATUT-BM, wsparcie dla Użytkowników, pilnowanie przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników.
Profil - zbiór informacji o Użytkowniku, w tym dane osobowe.
Treści Użytkownika - informacje, których autorem jest sam Użytkownik lub informacje kierowane do niego przez innych Użytkowników, które w ten sposób wiążą się z jego osobą.

Konto - spersonalizowany dostęp do usług w Szkolenia ATUT-BM po podaniu loginu oraz hasła, materializowany poprzez odpowiedni wpis do bazy danych Użytkowników. Konto aktywne umożliwia dostęp do usług serwisu. Konto może być zablokowane czasowo w wyniku nieudanych prób logowania lub trwale przez Użytkownika lub administratora. Konto zablokowane nie pozwala na dostęp do usług serwisu.

Klient - podmiot gospodarczy korzystający z usług ATUT-BM bezpośrednio lub dla swoich klientów

Kurs - forma kształcenia umożliwiającego uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, realizowana zgodnie z przyjętym programem nauczania. Pojęcie obejmuje kursy, kurs zawodowe, seminaria w rozumieniu rozporządzenia w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, ale również inne formy kształcenia nie podlegające uregulowaniom prawnym.

Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

II. Zastrzeżenia

§ 1

1. Szkolenia ATUT-BM służy:

1) prezentacji oferty edukacyjnej ATUT-BM Użytkownikom oraz potencjalnym klientom;

2) rekrutacji uczestników kursów;

3) organizacji procesu dydaktycznego dla Uczestników kursów;

4) komunikacji z klientami.

§ 2

1. ATUT-BM zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Szkolenia ATUT-BM, w tym usunięcia wszelkich danych zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw własności do Szkolenia ATUT-BM oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem.

2. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych w punkcie 1 czynności żadne roszczenia względem ATUT-BM.

3. ATUT-BM gwarantuje, że zmiany o których mowa powyżej, nie naruszą zobowiązań ATUT-BM wobec Klientów oraz Uczestników kursów, wynikających z działalności edukacyjnej.

4. Uczestnik, który ukończył określoną formę kształcenia, otrzymuje zaświadczenie. W przypadku kursów bezpłatnych zaświadczenie jest wydawane na życzenie i jest płatne (koszty przygotowania i wysyłki).

5. Kursy mogą podlegać ewaluacji. Uczestnik ma prawo do oceny jakości usług dydaktycznych.

§ 3

1. ATUT-BM zastrzega sobie prawo do modyfikacji (w tym usunięcia) Treści Użytkownika o ile są sprzeczne z Regulaminem. Wobec powyższego, w uzasadnionych przypadkach, administratorzy mogą modyfikować Treści Użytkownika bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie.
2. ATUT-BM zastrzega sobie prawo do trwałego zablokowania Konta Użytkownika, którego działania są sprzeczne z Regulaminem lub zostaną uznane za szkodliwe dla innych Użytkowników, Szkolenia ATUT-BM oraz ATUT-BM.

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 4

Użytkownikiem Szkolenia ATUT-BM może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 5

1. Rejestrując Konto Użytkownik akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu, Regulaminu sklepu internetowego oraz Polityki prywatności i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody. W takim wypadku konto zostanie trwale zablokowane.

§ 6

1. Dostęp do oferty, sklepu internetowego oraz systemu rekrutacyjnego jest bezpłatny.

2. Dostęp do kursów Szkolenia ATUT-BM może być płatny wyłącznie dla Klientów, w zależności od charakteru kursu.

§ 7

Użytkownik udziela ATUT-BM prawa do przesyłania mu, w obrębie rozwiązań komunikacyjnych Szkolenia ATUT-BM, materiałów o charakterze oferty handlowej własnej bądź partnerów poprzez świadome oznaczenie stosownej zgody, która może być w każdej chwili wycofana.

IV. Zawarcie i rozwiązanie umowy

§ 8

1. Umowa o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną zostaje zawarta, na czas nieoznaczony, z chwilą wysłania wypełnionego formularza rejestracyjnego. Bezpłatne usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto.

2. Umowa o świadczenie płatnych usług edukacyjnych zostaje zawarta na czas trwania kursu wyłącznie z zarejestrowanym Użytkownikiem, z chwilą wstępnego zakwalifikowania Użytkownika na kurs po uiszczeniu opłaty przez Klienta.

3. Użytkownik może mieć jednocześnie kilka umów o świadczenie płatnych usług edukacyjnych dotyczących różnych kursów, z których każda traktowana jest osobno.

§ 9

1. O ile strony nie są związane umową o świadczenie płatnych usług edukacyjnych, każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
2. ATUT-BM rozwiązuje Umowę o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną poprzez trwałe zablokowanie Konta Użytkownika.

3. Użytkownik rozwiązuje Umowę o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne trwałe zablokowanie konta.
4. Konto może zostać odblokowane na pisemny wniosek Użytkownika (np. w formie e-mail), co jest równoznaczne z odnowieniem Umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną.

§ 10

1. ATUT-BM może rozwiązać umowę o świadczenie płatnych usług edukacyjnych w przypadku poważnego naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. W takim wypadku Klientowi nie przysługuje zwrot opłaty.

2. Uczestnik kursu może rozwiązać umowę o świadczenie płatnych usług edukacyjnych w każdym momencie jej trwania o ile jest to uregulowane odrębną umową.

3. W wypadku rozwiązania umowy przez Uczestnika, w zależności od momentu jej rozwiązania, Klientowi:

1) przysługuje pełny zwrot opłaty na 10 dni przed uruchomieniem kursu;

2) przysługuje 50% zwrot opłaty w okresie od 9 dnia przed uruchomieniem kursu a na trzy dni robocze przed rozpoczęciem kursu;

3) nie przysługuje zwrot opłaty w pozostałych przypadkach.

V. Rejestracja i Konto

§ 11

Korzystanie z oferty edukacyjnej Szkolenia ATUT-BM wymaga założenia Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych, wpisanie kodu aktywującego oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

§ 12

Zrealizowanie procedury rejestracji w Szkolenia ATUT-BM, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który:


1) oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu;
2) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub akceptuje warunki przetwarzania zgodnie z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych;
3) potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym;
4) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe korespondencji od ATUT-BM dotyczącej konta (link aktywacyjny, zmiany hasła, korespondencja techniczna);

§ 13

Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem https://szkolenia.atut-bm.pl/reg.html. Konto uaktywniane jest po potwierdzeniu rejestracji przez Użytkownika. Potwierdzenie rejestracji polega na kliknięciu przez Użytkownika w link zamieszczony w skierowanej do niego korespondencji e-mail. Korespondencja wysyłana jest na podany w trakcie rejestracji adres e-mail.

§ 14

Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. W szczególności wymagane jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, identyfikatora oraz hasła. Uzupełnienie pozostałych danych jest opcjonalne.

§ 15

Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu. Aktualizacja adresu pocztowego możliwa jest wyłącznie przez Administratorów na wniosek Użytkownika.

§ 16

W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administratorzy mają prawo:


1) wezwać Użytkownika do korekty nieprawidłowości,
2) zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy,
3) trwale zablokować konto Użytkownika.

§ 17

W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administratorzy mogą zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

§ 18

Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.

§ 19

Zabrania się udostępniania swojego Konta innym osobom.

§ 20

Zabrania się korzystania z Kont należących do innych Użytkowników.

VI. Proces rekrutacji

§ 21

1. ATUT-BM zamieszcza informację dostępną publicznie oraz dla zarejestrowanych Użytkowników o uruchomieniu kursu zawierającą jego opis, w szczególności: zakres merytoryczny, warunki uczestnictwa, w tym cenę, daty rozpoczęcia i zakończenia.

2. Zarejestrowany Użytkownik może zgłosić swój akces na kurs poprzez system rekrutacyjny. Zgłaszając swój akces Użytkownik, o ile zachodzi taka potrzeba wynikająca ze specyfiki danego kursu, warunków związanych z jego uruchomieniem lub też z właściwych przepisów, musi uzupełnić brakujące informacje o sobie, oraz zaakceptować szczegółowy regulamin kursu.

3. ATUT-BM, o ile zachodzi taka potrzeba, dokonuje wstępnej kwalifikacji kandydatów, tworząc listę osób dopuszczonych do kursu.

4. W przypadku kursów płatnych, Klienci wstępnie zakwalifikowani na kurs otrzymują możliwość dokonania płatności.

5. Klienci, którzy dokonali płatności, a w przypadku kursów bezpłatnych Użytkownicy, którzy potwierdzili chęć uczestnictwa, stają się Uczestnikami kursu.

VII. Dane osobowe i polityka prywatności

§ 22

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest ATUT-BM.

§ 23

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Szkolenia ATUT-BM lub wynika z konieczności gromadzenia informacji związanych z działalnością edukacyjną. ATUT-BM przetwarza dane Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

VIII. Zasady korzystania z Szkolenia ATUT-BM

§ 24

Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:


1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Szkolenia ATUT-BM oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego;
2) przestrzegania autorskich praw majątkowych, praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów Użytkowych i przemysłowych innych osób;
3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu;
4) zachowania kultury wypowiedzi, poszanowania godności innych Użytkowników i unikania wszelkiego rodzaju argumentów ad personam oraz innych nagannych zachowań. Oceny wypowiedzi dokonują Administratorzy lub osoby przez nich wyznaczone.

§ 25

Zabrania się umieszczania w Szkolenia ATUT-BM i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:


1) oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia;
2) oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;
3) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej;
4) treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje;
5) reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.

§ 26

1. O ile Użytkownik zamieści w swoim profilu swoje zdjęcie, tym samym wyraża zgodę na rozpowszechnianie i udostępnianie innym Użytkownikom serwisu Szkolenia Atut-BM jego własnego wizerunku.

2. W Profilu Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia przedstawiające jego osobę lub wybrany awatar. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób. Zabronione jest zamieszczanie zdjęć o charakterze pornograficznym.

IX. Prawa autorskie

§ 27

Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w Szkolenia ATUT-BM wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.

§ 28

1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi innych Użytkowników stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w Szkolenia Atut-BM w zakresie własnego użytku osobistego.

2. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 29

Użytkownik publikujący w Szkolenia ATUT-BM treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem ATUT-BM z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z Szkolenia ATUT-BM) tych treści.

X. Odpowiedzialność

§ 30

ATUT-BM nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Szkolenia ATUT-BM przez Użytkowników. Osoby umieszczające informacje, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, podlegają z tego tytułu odpowiedzialności karnej lub cywilnej.

§ 31

ATUT-BM nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Szkolenia ATUT-BM, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

§ 32

ATUT-BM nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia mu dostępu do danych w przypadku otrzymania przez ATUT-BM urzędowego nakazu uniemożliwienia mu dostępu do tych danych.

§ 33

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź działania powodujące szkodę w Szkolenia ATUT-BM, w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych danych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 34

Jeżeli Uczestnik nie wywiązuje się z obowiązków, nakładanych przez program (w zakresie przekraczającym 20% zawartości) lub harmonogram kursu, ATUT-BM może odmówić wydania świadectwa ukończenia kursu. W takim wypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty.

XI. Dysfunkcjonalności oraz serwis

§ 35

Zakłócenia w funkcjonowaniu Szkolenia ATUT-BM, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Szkolenia ATUT-BM mogą być zgłaszane przez Użytkownika do ATUT-BM.

§ 36

ATUT-BM zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu Szkolenia ATUT-BM.

 

§ 37

W przypadku problemu z działaniem Szkolenia ATUT-BM, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy w tym zakresie zanim zgłosi problem lub zada pytanie Administratorom.

XII. Regulamin sklepu internetowego

§ 38

1. Częścią niniejszego Regulaminu jest Regulamin sklepu internetowego.

2. Akceptacja Regulaminu serwisu jest związana z akceptacją Regulaminu sklepu internetowego.

XIII. Zmiany w Regulaminie

§ 39

ATUT-BM zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

§ 40

ATUT-BM zobowiązuje się powiadomić Użytkowników, o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej aktualności w serwisie Szkolenia ATUT-BM.

§ 41

W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik zobowiązany jest zaprzestać z korzystania z serwisu.


Warszawa, 02.02.2020 r.Autor: Bogusław Madej
Ostatnia aktualizacja: 2020-10-28 18:40